Thông báo lịch nôp Báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
13 tháng 3, 2017 bởi
Thông báo lịch nôp Báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Administrator


Khoa Du lịch thông báo thời gian nộp và báo cáo thực tập tốt nghiệp như sau:
- Thời gian nộp Báo cáo thực tập TN: Thứ 3, ngày 21/03/2017.
- Địa điểm: Văn phòng khoa Du lịch (nộp cho cô Quỳnh Chi - ĐT: 0982.358345).
- Báo cáo thực tập TN: thông báo khi sinh viên nộp quyển Báo cáo TTTN
Chú ý
Sinh viên sẽ không được thu và báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu:
- Không hoàn thành đủ học phí và các khoản đóng góp trước khi nộp báo cáo
- Không thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và quy cách trình bày theo quy định
KHOA DU LỊCH