Thông báo kỳ phụ cho K18
17 tháng 4, 2018 bởi
Thông báo kỳ phụ cho K18
Administrator


ISO 9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc mở lớp học kỳ phụ cho sinh viên khóa 18

Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban ngày 16/04/2018, Khoa Quản trị Kinh doanh thông báo triển khai học kỳ phụ cho sinh viên khóa 18, cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên hệ Đại học khóa 18 và 16, 17; Sinh viên hệ Cao đẳng khóa 11 và 9, 10; Sinh viên hệ liên thông khóa 10 và 8, 9 có nguyện vọng được học lại và học cải thiện điểm.

2. Thời gian:

ü Thời gian đăng ký: Từ 18/04/2018 đến 21/04/2018.

ü Thời gian học: bắt đầu từ ngày từ 21/04/2018.

3. Hình thức:

ü Các học phần cơ sở như: Toán, Ngoại ngữ, Tin, Luật, Mác Lê… sinh viên đăng ký tại phòng Đào tạo, phòng Đào tạo bố trí giảng viên và xếp thời khóa biểu.

ü Các học phần môn cơ sở ngành và chuyên ngành, sinh viên đăng ký tại Văn phòng Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Quản trị Kinh doanh bố trí giảng viên và xếp thời khóa biểu.

4. Mức học phí theo quy định của nhà trường.

T/M Khoa Quản trị Kinh doanh

Trưởng khoa