Thông báo 706 TB_HT về việc thu các khoản phí năm học 2016 – 2017 của học viên, sinh viên
12 tháng 8, 2016 bởi
Thông báo 706 TB_HT về việc thu các khoản phí năm học 2016 – 2017 của học viên, sinh viên
Administrator


     Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ban hành ngày 2/10/2015, có hiệu lực từ ngày 1/12/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí, chế độ miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 của các trường công lập.
     Căn cứ tờ trình số 702/TT-HT ngày 9/8/2016 về mức thu học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2016 – 2017 đã được Hội đồng quản trị lâm thời phê duyệt.
     Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng thông báo các khoản đóng góp như sau:
 
1. Thực tập tốt nghiệp:
- Sinh viên các khóa niên chế thực tập lại:                                     728.000đ
- Sinh viên các khóa đào tạo theo tín chỉ đóng phí theo số tín chỉ thực tập tốt nghiệp đăng ký trên phần mềm.

2. Kinh phí hỗ trợ làm đồ án (khóa luận) tốt nghiệp:
- Sinh viên tín chỉ và niên chế làm tốt nghiệp đúng đợt:           1.680.000đ

     3. Kinh phí làm tốt nghiệp của các khóa trước:
     - Kinh phí thi đối với sinh viên hệ tín chỉ đóng theo số tín chỉ của môn thi.
- Kinh phí thi đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế:       
+ Lần 1:         952.000đ/2 môn   
+ Lần 2:         672.000đ/1môn    
(Mức phí này áp dụng cho một đợt thi có từ 10 sinh viên trở lên)
- Kinh phí hỗ trợ làm đồ án (khóa luận) đối với sinh viên các khóa đào tạo theo  niên chế :
+ Lần 1:       1.904.000đ    
+ Lần 2:       2.072.000đ
 
4. Lệ phí thi môn điều kiện làm tốt nghiệp:
- Môn điều kiện ngoại ngữ của sinh viên hệ đại học khóa 13 trở về trước, cao đẳng và liên thông các khóa :                                                         70.000đ

5. Lệ phí khác:
- Lệ phí thi cải thiện điểm:                                                              45.000đ
- Lệ phí thi lại môn học của sinh viên:                                            30.000đ
- Lệ phí thi lại môn học của học viên cao học:                               100.000đ
- Lệ phí phúc tra môn học:                                                              45.000đ
- Lệ phí phúc tra môn thi tốt nghiệp:                                              60.000đ
- Thu tiền giấy thi:                                                    35.000đ/sinh viên/năm

6. Lưu ý: Các mức phí trên không bao gồm phí ôn tập
- Sinh viên đăng ký thi lại tốt nghiệp, thi cải thiện điểm tại Phòng Đào tạo đại học và sau đại học và nộp tiền tại phòng Kế hoạch tài chính.
 

 

HIỆU TRƯỞNG
           (đã ký)