Thông báo 705/TB-HT Về việc thu học phí học lại ghép lớp và học bù môn của sinh viên năm học 2016 – 2017
12 tháng 8, 2016 bởi
Thông báo 705/TB-HT Về việc thu học phí học lại ghép lớp và học bù môn của sinh viên năm học 2016 – 2017
Administrator


         Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ban hành ngày 2/10/2015, có hiệu lực từ ngày 1/12/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí, chế độ miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 của các trường công lập.
Căn cứ tờ trình số 702/TT-HT ngày 9/8/2016 về mức thu học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2016 – 2017 đã được Hội đồng quản trị lâm thời phê duyệt.
 Hiệu trưởng trường đại học Dân lập Hải Phòng thông báo mức học phí học lại ghép lớp và bù môn của sinh viên năm học 2016 – 2017 như sau:
 
1.     Hệ đại hc:
-  Học phí theo niên chế:                          16.500đ/tiết
-  Học phí theo tín chỉ:                      371.300đ/tín chỉ
2.     H cao đẳng:
-  Học phí theo niên chế:                          15.500đ/tiết
-  Hc phí theo tín ch:                      345.300đ/tín ch
3.     Hệ liên thông cao đẳng lên đại học:           16.700đ/tiết
 
 
HIỆU TRƯỞNG
          (Đã ký)