TB số 109 V/v nộp học phí còn thiếu học kỳ 1 năm 2016 – 2017 của sinh viên đại học khóa 20 và cao đẳng khóa 13
15 tháng 2, 2017 bởi
TB số 109 V/v nộp học phí còn thiếu học kỳ 1 năm 2016 – 2017 của sinh viên đại học khóa 20 và cao đẳng khóa 13
Administrator


Căn cứ chương trình đào tạo học kỳ 1 năm 2016 - 2017, Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng thông báo:
1. Căn cứ chương trình đào tạo của từng ngành, nhà trường xác định học phí kỳ 1 năm 2016 - 2017 theo số tín chỉ sinh viên đã học.
2. Khi nhập học nhà trường đã tạm thu học phí kỳ 1 năm học 2016 – 2017:
- Sinh viên đại học khóa 20: 10 tín chỉ x 371.300 đ = 3.713.000 đồng.
- Sinh viên cao đẳng khóa 13: 10 tín chỉ x 345.300 đ = 3.453.000 đồng.
3. Học phí kỳ 1 = 371.300đ/tín chỉ x số tín chỉ học thực tế kỳ 1(hệ ĐH)
4. Học phí kỳ 1 = 345.300đ/tín chỉ x số tín chỉ học thực tế kỳ 1(hệ CĐ)
5. Số tiền học phí còn thiếu kỳ 1 = học phí kỳ 1(hệ ĐH hoặc hệ CĐ) – số tiền học phí tạm thu khi nhập học
6. Thời gian nộp: cùng học phí kỳ 2 từ ngày 10/2/2017 đến 10/3/2017.
7. Sinh viên kiểm tra chi tiết các khoản đóng góp trên trang vp.hpu.edu.vn phần tra cứu tài chính của nhà trường hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng KHTC (tầng 2 – nhà G).
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)