Quy định làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kiến trúc khóa 16
10 tháng 4, 2017 bởi
Quy định làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kiến trúc khóa 16
Administrator


 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 16  

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGÀY THÁNG

ĐỊA ĐIỂM

1

Ngày nhận quyết định chính thức

(SV phải đăng ký tên đề tài ĐATN luôn)

 F301

2

Kiểm tra tiền độ lần 1

- Bản đồ vị trí khu đất TK, nhiệm vụ TK, tài liệu tham khảo

- PA so sánh

Tuần 5(6)

3

Kiểm tra tiến độ lần 2

- PA đầy đủ MB, MĐ, MC, PC

- Giao tiếp phần kỹ thuật

- Toàn bộ hồ sơ thiết kế kể cả phần kỹ thuật, thuyết minh

Tuần 11(12)

4

Nộp bài

VP Khoa

5

Phản biện và bảo vệ

Ghi chú: Sau mỗi đợt kiểm tra tiến độ, nếu sinh viên không đạt khối lượng theo yêu cầu thì không được triển khai các bước tiếp theo.

QUY ĐỊNH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KIẾN TRÚC

1/. Thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp

ĐATN được thực hiện trong 15 tuần và phân thành 3 giai đoạn :

- Thời gian chốt đề tài,nghiên cứu nhiệm vụ,phân tích vị trí hiện trạng khu đất, tìm tài liệu tham khảo: 4 tuần

- Thời gian triển khai phương án chọn, MB,MĐ,MC,PC: 8 tuần.

- Thời gian nghiên cứu phần kỹ thuật, hoàn thiện đồ án: 3 tuần.

Thời gian nói trên bao gồm cả một tuần hoàn thiện chỉnh sửa và xin xác nhận của GVHD, không bao gồm thời gian phản biện và bảo vệ đồ án, .

2/. Các đợt kiểm tra tiến độ

* Kiểm tra lần 1 (4 tuần đầu tiên của ĐATN)

Mục đích: Đánh giá việc chuẩn bị cho ĐATN và sinh viên phải tiến hành trong thời gian làm tốt nghiệp. Đánh giá ý đồ kiến trúc và các định hướng cơ bản của ĐATN. Trên cơ sở đề tài, thể loại công trình và ý đồ thiết kế.

Nội dung và yêu cầu thể hiện:

- Đăng ký đề tài ĐATN (có xác nhận đồng ý của GVHD).

- Các loại bản đồ vị trí, bản đồ hiện trạng và quy hoạch liên quan đến địa điểm.

- Nhiệm vụ thiết kế đã ổn định (theo tên đề tài đăng ký).

- Các loại bản đồ và tài liệu phục vụ cho đề tài.

- Phân tích ý đồ kiến trúc, quy hoạch, các phương án tổ hợp hình khối, không gian và các số liệu tính toán đề lựa chọn giải pháp.

Thể hiện trên 1-2 tờ A0

* Kiểm tra lần 2: (Kết thúc thời gian nghiên cứu phần kiến trúc)

Mục đích: Đây là đợt kiểm tra có tính tổng duyệt để đánh giá quá trình thực hiện. Bộ môn kiến trúc xác định ngay môn kỹ thuật của đồ án để SV có thể bắt đầu nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật song song với việc hoàn thiện giải pháp kiến trúc.

Nội dung và yêu cầu thể hiện:

- Các nội dung cơ bản của đồ án (hiện trang, ý đồ, các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, các mặt bằng, mặt cắt, phối cảnh…) thể hiện từ trên 3 tờ A0.

- Thuyết minh sơ bộ về ý tưởng kiến trúc, các bước phân tích, tính toán, các thông số cơ bản của đồ án (khổ A3 bao gồm cả phần viết và hình vẽ đồ án).

Căn cứ chất lượng và khối lượng thực hiện ĐATN, Khoa Xây dựng - Bộ môn Kiến trúc có quyết định xử lý dừng tốt nghiệp đối với sinh viên không đạt yêu cầu (lập biên bản và báo cáo Hội đồng tốt nghiệp Khoa).

3/. Hồ sơ của Đồ án tốt nghiệp

3.1. Phần bản vẽ: Toàn bộ nội dung đồ án được trình bày trên 10 bản vẽ khổ A0 giấy croki (bố cục theo chiều ngang), trong đó:

- 02 bản vẽ A0 thể hiện các nội dung nghiên cứu chung về ý tưởng và quy hoạch tổng thể. <span font-size: 14pt; line-height""