Phòng thi lại ngày 26.06.2017
24 tháng 6, 2017 bởi
Phòng thi lại ngày 26.06.2017
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo phòng thi lại học kỳ 2 năm học 2016-2017 ngày 26.06.2017, SVxem chi tiết trong file đính kèm ""Phòng thi lại ngày 26.06.2017""

SV thi cải thiện điểm thực hiện theo các bước:

o Bước 1. Nhận đơn đăng ký thi cải thiện điểm từ cô Hoàng Kim Chung

o Bước 2. Hoàn thành đầy đủ nội dung đơn

o Bước 3. Nộp đơn cho thầy Vũ Hồng Thắng và chờ nhận lại đơn

o Bước 4. Mang đơn có chữ ký của thầy Thắng lên phòng Kế hoạch tài chính đóng tiền.

o Bước 5. Nộp đơn có chữ ký xác nhận của phòng Kế hoạch tài chính về Phòng Đào tạo.

o Lưu ý: Các môn học AUN không tổ chức thi tại Phòng Đào tạo sẽ không được thi cải thiện điểm