Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 ngành Kiến trúc, Xây dựng DD & CN
10 tháng 4, 2017 bởi
Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 ngành Kiến trúc, Xây dựng DD & CN
Administrator


I. Đối tượng:

- Sinh viên ngành Kiến trúc khóa 16.

- Sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hệ liên thông khóa 9.

- Các sinh viên khóa trước đã đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp.

III. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp:

- Ngành Kiến trúc: 15 tuần: 07/04/2017 đến 21/07/2017

- Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 14 tuần : 07/04/2017 đến 14/07/2017

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Kết cấu + Kiến trúc

55%

8 tuần

07/04/2017 - 02/06/2017

2

Thi công

45%

6 tuần

03/06/2017 - 14/07/2017

IV. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017:

- Các em sinh viên ngành Kiến trúc, Xây dựng dân dụng & Công nghiệp xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp trong file đính kèm: Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017.

- Chú ý: Sinh viên phải chủ động trực tiếp liên hệ với giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của mình.

KHOA XÂY DỰNG