Mẫu PHIẾU NHẬN XÉT THỰC TẬP TN
29 tháng 1, 2018 bởi
Mẫu PHIẾU NHẬN XÉT THỰC TẬP TN
Administrator


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------

PHIẾU NHẬN XÉT THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: ................................................................. Ngày sinh: ……/……/……

Lớp: ............................ Ngành: ..................................................................... Khóa..................

Thực tập tại: ...............................................................................................................................

Từ ngày: ……/……/… đến ngày ……/……/…

1. Về tinh thần, thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Về kết quả thực tập:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Đánh giá chung:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................., ngày ...... tháng ...... năm ...

Xác nhận của lãnh đạo cơ sở thực tập Cán bộ hướng dẫn thực tập của cơ sở

QC20-B11