Mẫu báo cáo thực tập
10 tháng 3, 2017 bởi
Mẫu báo cáo thực tập
Administrator


SV lấy nhận xét của đơn vị thực tập (vàođịa chỉ:hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báođể lấy mẫu Giấy nhận xét và Quy cách trình bày Báo cáo). Đối với SV được làm Khóa luận thì photo Giấy nhận xét để đóng vào Báo cáo thực tập, còn bản gốc để sau này đóng vào Khóa luận.
- SV hoàn chỉnh báo cáo thực tập trình GV phụ trách ký duyệt trước khi nộp báo cáo thực tập về khoa.