Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019
31 tháng 5, 2019 bởi
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019”.

Một số lưu ý:

1. SV trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung tại phòng Đào tạo ĐH&SĐH để đổi lịch trước thứ 6 ngày 17.05.2019.

2. SV nên xem phòng thi chi tiết trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH(phòng E101).

3. SV thi cải thiện điểm thực hiện theo các bước:

o Bước 1. Nhận đơn đăng ký thi cải thiện điểm từ Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

o Bước 2. Hoàn thành đầy đủ nội dung đơn.

o Bước 3. Nộp đơn cho thầy Vũ Hồng Thắng và chờ nhận lại đơn.

o Bước 4. Mang đơn có chữ ký của thầy Thắng lên phòng Kế hoạch tài chính đóng tiền.

o Bước 5. Nộp đơn có chữ ký xác nhận của phòng Kế hoạch tài chính về Phòng Đào tạo.

o Bước 6. Phòng thi cải thiện điểm sẽ không thi cùng phòng thi lại, do đó SV thi cải thiện điểm cần theo dõi phòng thi vào trước ngày thi tại bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.