Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Kế hoạch thu và bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp Cao học QTKD khóa 1
13 tháng 1, 2017 bởi
Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Kế hoạch thu và bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp Cao học QTKD khóa 1
Administrator


KẾ HOẠCH THU VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
STT
Nội dung
Thời gian
1
- Thu luận văn: 01 quyển bìa cứng có xác nhận của GV hướng dẫn (bản gốc)
- Thu Văn bản, hồ sơ chuẩn bị bảo vệ
- Gửi phản biện
Thứ 3 - Ngày 14/02/2017
+ Sáng: 8h00 - 11h00
+ Chiều: 14h00 - 17h00
2
GV đọc phản biện và gửi kết quả phản biện về khoa
Từ ngày 17/02/2017 đến ngày 09/3/2017
3
Gửi quyển cho các thành viên hội đồng
Ngày 09/3/2017
4
Bảo vệ luận văn thạc sĩ
Ngày 18,19/3/2017
5
Nộp quyển hoàn thiện sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng: 02 quyển, 02 đĩa
Thứ 7 - Ngày 25/3/2017
+ Sáng: 8h00 - 11h00
+ Chiều: 14h00 - 17h00
TRƯỞNG KHOA QTKD
(Đã ký)
ThS.Hòa Thị Thanh Hương
CÁC VĂN BẢN, HỒ SƠ CHUẨN BỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ (14 khoản mục)

<td width:33.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;borde""

STT
Nội dung
Thời gian nộp
Người chuẩn bị
1
Đơn xin bảo vệ luận văn của học viên
14/02/2017
Học viên
2
Nhận xét của cán bộ hướng dẫn về quá trình làm luận văn của học viên
14/02/2017
Học viên
3
Luận văn đóng bìa cứng (06 quyển)
14/02/2017
Học viên
4
File mềm (02 đĩa CD)
25/3/2017
Học viên
5
Tóm tắt luận văn, tối đa dài 20 trang khổ A5, bìa mềm (5 bản)
09/3/2017
Học viên
6
Thông tin về luận văn thạc sĩ (1 bản tiếng Việt, 1 bản tiếng Anh) được công bố trên trang web của Trường (có xác nhận của Ban Website)
14/02/2017
Học viên
7
Lý lịch khoa học của học viên (có xác nhận của cơ quan cử đi học)
14/02/2017
Học viên
8
Văn bản về những thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có)
Khoa + Học viên
9
Quyết định giao đề tài và người hướng dẫn (bản photo)
Khoa