Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Đề cương thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 ngành Kế toán kiểm toán hệ ĐH và Liên thông
4 tháng 2, 2017 bởi
Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Đề cương thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 ngành Kế toán kiểm toán hệ ĐH và Liên thông
Administrator


1. Mục đích, yêu cầu thực tập tốt nghiệp
1.1. Mục đích
Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên vận dụng kiến thức tổng hợp của các môn học vào thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Qua đó đối chiếu lý luận với thực tế nhằm bổ sung và hoàn thiện kiến thức lý thuyết đã được trang bị tại Nhà trường.
Thực tập tốt nghiệp còn giúp cho sinh viên rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, phát huy tính sáng tạo và khả năng làm việc độc lập. Đồng thời rèn luyện cho sinh viên kỹ năng viết và trình bầy văn bản, kỹ năng làm việc nhóm và chia sẻ thông tin.
1.2. Yêu cầu
Trong quá trình thực tập tại đơn vị, sinh viên phải chấp hành nghiêm túc qui định của đơn vị nơi thực tập, tôn trọng sự hướng dẫn của cán bộ cơ sở và chịu sự kiểm soát của giáo viên theo dõi địa điểm thực tập.
Sinh viên phải ghi nhật ký thực tập đầy đủ để phục vụ cho việc viết báo cáo thực tập và xuất trình nhật ký thực tập cho giáo viên theo dõi thực tập kiểm tra (khi được yêu cầu).
Nắm bắt được quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, những thuận lợi khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, những thành tích cơ bản mà doanh nghiệp đạt được trong những năm gần đây (3 năm gần đây).
Nắm bắt được đặc điểm sản phẩm, quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mô hình tổ chức bộ máy quản lý, mô hình tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.
Nắm bắt được thực tế tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp: Từ khâu lập chứng từ kế toán, tổ chức luân chuyển chứng từ, ghi chép vào hệ thống sổ kế toán, đánh giá tài sản, xác định doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, lập hệ thống báo cáo kế toán, phân tích tài chính doanh nghiệp, tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và thực hành kiểm toán báo cáo tài chính.
2. Nội dung thực tập tốt nghiệp
Khoa Quản trị kinh doanh