Khoa QTKD thông báo Kế hoạch làm khóa luận đợt 2 năm 2016
2 tháng 11, 2016 bởi
Khoa QTKD thông báo Kế hoạch làm khóa luận đợt 2 năm 2016
Administrator


Ngày tháng
Nội dung công việc
Đơn vị
thực hiện
Từ 10/10/2016
đến 17/12/2016
(tuần 1à10)
- Giao nhiệm vụ tốt nghiệp cho SV khóa 16 hệ Đại học các ngành, khóa 9 hệ Liên thông, khóa 10 hệ Cao đẳng
- SV thuộc diện làm khoá luận: Tiến hành làm khoá luận từ ngày 10/10/2016
- SV thuộc diện ôn thi tốt nghiệp: Ôn thi và thi theo kế hoạch
+ Thi môn cơ sở: 7h30 ngày 26/11/2016
+ Thi môn chuyên ngành: 7h30 ngày 03/12/2016
Khoa QTKD
Phòng Đào tạo
Từ 19/12/2016
đến 31/12/2016
(tuần 11,12)
- GV hướng dẫn khoá luận nhận xét vào Khóa luận chậm nhất đến ngày 27/12
- Nộp khoá luận vào ngày 29/12 tại Văn phòng khoa QTKD (Xem lịch nộp chi tiết dưới đây).
- Chấm phản biện khóa luận từ 30/12/2016 đến 04/01/2017
-  GV nộp phản biện về khoa sáng thứ 5 ngày05/01/2017
- Tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận vào 7h45 ngày 06/01/2017 tại F301. Đề nghị SV làm khóa luận của các ngành, các hệ phải đi dự Lễ bảo vệ khóa luận đầy đủ. Nữ mặc áo dài, nam mặc áo đồng phục sơ vin.
Khoa
Phòng đào tạo
 
LỊCH NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
STT
Ngành
Thời gian nộp
1
Kế toán kiểm toán hệ Đại học
8h00 - 9h30 ngày 29/12/2016
2
Kế toán kiểm toán hệ liên thông
9h35 - 10h30 ngày 29/12/2016
3
Tài chính ngân hàng
10h35 - 11h00 ngày 29/12/2016
4
Quản trị doanh nghiệp
11h05 - 11h30 ngày 29/12/2016

Khoa Quản trị kinh doanh