Khoa QTKD thông báo Đề cương thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 của ngành Quản trị doanh nghiệp hệ Đại học
6 tháng 8, 2016 bởi
Khoa QTKD thông báo Đề cương thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 của ngành Quản trị doanh nghiệp hệ Đại học
Administrator


I. MỤC ĐÍCH
1. Thực tập tốt nghiệp là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi sinh viên sau khi hoàn thành chương trình lý thuyết của khoá học.
2. Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên vận dụng kiến thức tổng hợp của các môn học vào thực tế hoạt động, sản xuất, có điều kiện so sánh, giải thích, áp dụng những kiến thức đã học vào công việc cụ thể.
3. Thực tập tốt nghiệp cũng giúp cho sinh viên rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo. Đồng thời thực tập tốt nghiệp cũng rèn luyện cho sinh viên khả năng biết liên kết, biết làm việc trong một cộng đồng, cùng vì một nhiệm vụ chung.
II. NỘI DUNG THỰC TẬP
 
Khoa Quản trị kinh doanh