KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - NĂM 2018
20 tháng 9, 2018 bởi
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - NĂM 2018
Administrator


ISO 9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - NĂM 2018

Ngày tháng

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Từ 13/08/2018

đến 18/08/201

(Tuần 1)

 - Sinh viên vào địa chỉ: hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báo để download đề cương thực tập tốt nghiệp

- Trong tuần đầu tiên mọi sai sót về tên SV, đơn vị thực tập; thay đổi địa điểm thực tập,… các em phải báo lên văn phòng khoa để chỉnh sửa kịp thời

Khoa 

 Phòng Đào tạo 

Sinh viên

Từ 20/08/2018

đến 25/08/2018

(Tuần 2)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV phụ trách phối hợp với các đơn vị theo dõi, kiểm tra tình hình thực tập của sinh viên

Khoa

Sinh viên

Từ 27/08/2018

đến 01/09/2018

(Tuần 3)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV kiểm tra và báo cáo tình hình thực tập của SV với Khoa và Nhà trường

Khoa

Sinh viên

Từ 03/09/2018

đến 08/09/2018

(Tuần 4)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV kiểm tra tình hình thực tập của SV

Khoa 

Sinh viên

Từ 10/09/2018 đến 15/09/2018

( Tuần 5 )

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV kiểm tra và báo cáo tình hình thực tập của SV

Khoa

Sinh viên

Từ 17/09/2018

đến 22/09/2018

(Tuần 6)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- SV lấy nhận xét của đơn vị thực tập (vào địa chỉ:hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báođể lấy mẫu Giấy nhận xét và Quy cách trình bày Báo cáo). Đối với SV được làm Khóa luận thì photo Giấy nhận xét để đóng vào Báo cáo thực tập, còn bản gốc để sau này đóng vào Khóa luận.

- SV hoàn chỉnh báo cáo thực tập trình GV phụ trách ký duyệt trước khi nộp báo cáo thực tập về khoa

- GV kiểm tra, ký duyệt cho SV và báo cáo tình hình TT của SV với Khoa.

Khoa

Sinh viên

Từ 24/09/2018

đến 29/09/2018

(Tuần 7 - dự trữ)

- SV nộp báo cáo thực tậpnhật ký thực tập tại Văn phòng Khoa QTKD từ08h00 đến 11h00 thứ 3 ngày 25/09/2018: (SV phải hoàn thành các khoản đóng góp với Nhà trường trước khi nộp Báo cáo thực tập)

- SVbảo vệ báo cáo thực tập từ 8h00, thứ 5 ngày 27/09/2018

`

Khoa

Sinh viên