Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 2 - Năm 2017
17 tháng 7, 2017 bởi
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 2 - Năm 2017
Administrator


Khoa Du lịch thông báo Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 như sau:
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỢT 2 - NĂM 2017 (Từ 7/8/17 đến 16/9/17)
Ngày tháng
Nội dung công việc
Đơn vị thực hiện
Từ 1/8/16
đến 5/8/16
- Liên hệ địa điểm thực tập (nếu cần)
- Lập danh sách sinh viên đi TT, phân công GV theo dõi TT
- Họp sinh viên, làm các Quyết định
Khoa + P. Đào tạo ĐH & sau ĐH
Từ 7/8/17
đến 12/8/17
(Tuần 1)
- Nhận giáo viên quản lý, sinh viên đến địa điểm thực tập
- Sinh viên vào website:hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Du lịch/Thông báođể download đề cương TTTN, các quy định và quy cách trình bày báo cáo
- Mọi sai sót về tên SV, đơn vị TT; thay đổi địa điểm TT,… sinh viên phải báo cho giáo vụ Khoa để chỉnh sửa kịp thời.
Khoa + P. Đào tạo ĐH & sau ĐH + P. KHTC + Ban CTSV + Sinh viên
Từ 14/8/17
đến 19/8/17
(Tuần 2)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV phụ trách phối hợp với các đơn vị theo dõi, kiểm tra tình hình thực tập của sinh viên
Khoa + Sinh viên
Từ 21/8/17
đến 26/8/17
(Tuần 3)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV phụ trách kiểm tra và báo cáo tình hình thực tập của sinh viên với Khoa, Khoa tổng kết báo cáo gửi Nhà trường.
Khoa + Sinh viên+ P. Đào tạo ĐH & sau ĐH
Từ 28/8/17
đến 2/9/17
(Tuần 4)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV kiểm tra tình hình thực tập của SV
Khoa + Sinh viên
Từ 4/9/17
đến 9/9/17
(Tuần 5)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV kiểm tra tình hình thực tập của SV
- Sinh viên xem thông báo của P. Đào tạo tại website trường về:
+ Điều kiện làm tốt nghiệp
+ Kế hoạch thi, làm khóa luận
Khoa + Sinh viên + P. Đào tạo ĐH & sau ĐH
Từ 11/9/17
đến 16/9/17 (Tuần 6)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- SV hoàn chỉnh Báo cáo TT (Nhận xét của đơn vị thực tập, trình GV phụ trách ký duyệt)
Khoa + Sinh viên
Từ 18/9/17
đến 23/9/17
(Tuần 7 - dự trữ)
- SV nộp Báo cáo TTTN tại Khoa vào ngày 20/9/17
- SV bảo vệ Báo cáo TTTN: Xem thông báo tại khoa khi nộp Báo cáo.
Chú ý:Sinh viên phải hoàn thành tất cả các khoản đóng góp với nhà trường trước khi Báo cáo TTTN
Khoa + Sinh viên

KHOA DU LỊCH