Kế hoạch thực tập đợt 1 năm 2019
20 tháng 12, 2018 bởi
Kế hoạch thực tập đợt 1 năm 2019
Administrator


Ngày tháng
Nội dung công việc
Đơn vị thực hiện
Từ 20/12/2018
đến 26/12/2018
(Tuần 1)
- Tổ chức Lễ ra quân thực tập vào 16h00- thứ 5, ngày 20/12/2018 tại Hội trường F301 (Đề nghị tất cả sinh viên đã đăng ký thực tập phải đi dự đầy đủ)
- Nhận giáo viên quản lý thực tập, đưa SV đến địa điểm thực tập
- Sinh viên vào địa chỉ: hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báo để downloadđề cương thực tập tốt nghiệp
- Trong tuần đầu tiên mọi sai sót về tên SV, đơn vị thực tập; thay đổi địa điểm thực tập,… các em phải báo lên văn phòng khoa để chỉnh sửa kịp thời
Khoa 
 Phòng Đào tạo 
Sinh viên
Từ 27/12/2018
đến 2/1/2019
(Tuần 2)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV phụ trách phối hợp với các đơn vị theo dõi, kiểm tra tình hình thực tập của sinh viên
Khoa
Sinh viên
Từ 3/1/2019
đến 9/1/2019
(Tuần 3)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV kiểm tra và báo cáo tình hình thực tập của SV với Khoa và Nhà trường
Khoa
Sinh viên
Từ 10/1/2019
đến 16/1/2019
(Tuần 4)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV kiểm tra tình hình thực tập của SV
Khoa 
Sinh viên
Từ 17/1/2019
đến 23/1/2019
( Tuần 5 )
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV kiểm tra và báo cáo tình hình thực tập của SV
- Sinh viên vào địa chỉ: hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báođể xem các thông báo sau:
+ Thông báo về điều kiện làm tốt nghiệp
+ Thông báo về danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận
+ Thông báo về kế hoạch thi và làm khóa luận
Khoa
Sinh viên
Từ 24/1/2019
đến 30/1/2019
(Tuần 6)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- SV lấy nhận xét của đơn vị thực tập (vàođịa chỉ:hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báođể lấy mẫu Giấy nhận xét và Quy cách trình bày Báo cáo).  SV photo Giấy nhận xét để đóng vào Báo cáo thực tập, còn bản gốc để sau này đóng vào Khóa luận.
- SV hoàn chỉnh báo cáo thực tập trình GV phụ trách ký duyệt trước khi nộp báo cáo thực tập về khoa
- GV kiểm tra, ký duyệt cho SV và báo cáo tình hình TT của SV với Khoa.
Khoa
Sinh viên
Từ 18/2/2019
đến 23/2/2019.
(Tuần 7 - dự trữ)
- SV nộp báo cáo thực tậpnhật ký thực tập tại Văn phòng Khoa QTKD vào 14h00 thứ 4 ngày 20/02/2019: (SV phải hoàn thành các khoản đóng góp với Nhà trường trước khi nộp Báo cáo thực tâp)
- SVbảo vệ báo cáo thực tập từ 8h00, thứ 5 ngày 21/02/2019
- Địa điểm bảo vệ báo cáo thực tập: thông báo sau.
`

Khoa Quản trị kinh doanh