Kế hoạch tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2017
4 tháng 3, 2017 bởi
Kế hoạch tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2017
Administrator


Thực hiện Kế hoạch số 567 - KH/TWĐTN-TNTH ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017, Kế hoạch số 315 KH/TĐTN-TNTH ngày 03/3/2017 của Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành Kế hoạch tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hội thi là hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 14/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; 

- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2017), 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2017); chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI.

- Tạo môi trường tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, hội viên, sinh viên để từ đó học tập, rèn luyện cụ thể hóa tiêu chí “Đạo đức tốt” của phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

2. Yêu cầu

- Hội thi được triển khai đồng bộ, sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, Hội và hội viên, sinh viên, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, sinh viên các Nhà trường tham gia.

- Hội thi phải đảm bảo trung thực, khách quan, lan tỏa và thực chất.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng dự thi

1.1. Phần thi cá nhân: Là đoàn viên, hội viên, sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Các đối tượng bắt buộc gồm:

- Cán bộ lớp, cán bộ Đoàn - Hội các cấp (từ cấp Chi đoàn trở lên)

- Đảng viên là sinh viên (cả chính thức và dự bị), đối tượng cảm tình Đảng, đối tượng đang được đề nghị xét kết nạp.

- Thành viên CLB “Sinh viên 5 tốt”, sinh viên đăng ký “Sinh viên 5 tốt” các cấp.

1.2. Phần thi đội tuyển

- Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường thành lập 01 đội tuyển tham dự Hội thi cấp thành phố. Mỗi đội tuyển gồm 07 thành viên là sinh viên, trong đó có 05 thành viên chính thức và 02 thành viên dự bị.

- Thành viên của đội tuyển được lựa chọn dựa trên tiêu chí sau:

+ Là sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

+ Tham dự ít nhất 01 lần phần thi cá nhân và đạt từ 70% điểm bài thi trở lên (lựa chọn từ kết quả của các bạn sinh viên tham gia thi từ ngày 05/3 đến 15h00’ ngày 10/3/2017). 

2. Thời gian tổ chức

2.1. Phần thi cá nhân: Từ 05/3/2017 đến 16/4/2017.

2.2. Phần thi đội tuyển: 

- Vòng thi cấp thành phố: Tuần 4 tháng 3 năm 2017.

- Vòng thi cấp cụm, cấp khu vực: tháng 4, 5/2017.

- Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc: dự kiến 21/5/2017.

III. NỘI DUNG CƠ BẢN HỘI THI

- Kiến thức về Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; phong trào yêu nước, các danh nhân, các nhà khoa học và các thành tựu khoa học lớn trong lịch sử nhân loại. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

- Thông tin kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của đất nước trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

IV. HÌNH THỨC THI

1. Phần thi cá nhân

- Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ: www.anhsangsoiduong.vn

- Hệ thống được mở bắt đầu từ 14h00’ ngày thứ Hai, kết thúc vào lúc 22h00’ ngày Chủ nhật trong tuần. Riêng tuần đầu tiên hệ thống được mở từ lúc khai mạc hội thi (dự kiến 09h00’ ngày 05/3/2017) và kết thúc lúc 22h00 ngày Chủ nhật 12/3/2017. Căn cứ theo số điểm cao nhất của người chơi được lưu trên hệ thống của website để trao giải thưởng hàng tuần (được công bố vào thứ 3 tuần sau đó). Sau 06 tuần thi, 18 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian thi ngắn nhất mỗi tuần (mỗi tuần chọn 03 thí sinh có điểm số cao nhất, không trùng lặp với thí sinh đã được chọn từ các tuần trước) và 82 thí sinh có điểm số tổng cộng cao nhất và thời gian thi ngắn nhất (điểm số và thời gian là tổng cộng của 06 tuần thi) sẽ tham dự vòng chung kết trực tuyến. 10 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ tham dự vòng chung kết xếp hạng toàn quốc. 

2. Phần thi đội tuyển

2.1. Vòng thi cấp thành phố

- Thời gian: Tuần 4 tháng 3 năm 2017

- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính.

2.2. Vòng thi cụm

- Thời gian: tháng 4/2017.

- Đội tuyển xuất sắc nhất thành phố sẽ đại diện cho thành phố Hải Phòng tham gia vòng thi cấp cụm.

- Nội dung: gồm 04 phần thi: Theo dòng lịch sử; Nhà thông thái trẻ, Đi tìm chân lý; Ánh sáng soi đường (nội dung chi tiết các phần thi được nêu trong thể lệ Hội thi).

2.3. Vòng thi khu vực

- Thời gian: tháng 5/2017.

- Thi đấu tại 03 khu vực theo hình thức đối kháng sân khấu, chọn 3 đội nhất và 01 đội nhì có điểm số cao nhất trong các đội dự thi vòng khu vực tham gia vòng chung kết toàn quốc. 

2.4. Vòng Chung kết toàn quốc

- Thời gian: 21/5/2017 (dự kiến).

- 04 đội tuyển thi đấu đối kháng sân khấu để xác định giải thưởng chung cuộc. Hai đội tuyển đạt điểm cao nhất trong các đội không vào chung kết xếp hạng nhận giải khuyến khích của hội thi. 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: Theo thể lệ được đính kèm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đoàn trường

- Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch, liên hệ mượn phòng máy của Trung tâm Thông tin thư viện để tổ chức cho sinh viên thi tập trung theo các lớp. 

- Tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện: website, mạng xã hội.

- Căn cứ kết quả dự thi của sinh viên để thành lập đội tuyển tham dự Hội thi cấp thành phố.

2. Các Liên chi đoàn và Chi đoàn

- Tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, sinh viên về ý nghĩa của cuộc thi; vận động đoàn viên, sinh viên hưởng ứng và tham gia Hội thi, đặc biệt là các lớp đang học môn “Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin” và “Tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức và tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Liên chi đoàn và Chi đoàn nghiêm túc triển khai, thực hiện. 

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Tiến Độ - Bí thư Đoàn trường (ĐT: 0906.011783) hoặ đ/c Phạm Văn Hưng - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội SV (ĐT: 0973.723280).

Đoàn Thanh niên