KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CÔNG TÁC ISO 9001:2008 năm 2016
7 tháng 10, 2016 bởi
KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CÔNG TÁC ISO 9001:2008 năm 2016
Administrator


Tiêu chuẩn kiểm tra: ISO 9001:2008
Mục đích: Kiểm soát, tư vấn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác ISO, chuẩn bị cho đợt đánh giá giám sát giữa kỳ lần 2;
Thời gian: Từ 10/10/2016 đến 20/10/2016 Đánh giá, kiểm soát tại các đơn vị;
Từ 21/10/2016 đến 27/10/2016 Các đơn vị xây dựng và thực hiện giải pháp
khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá;
Ngày 28 và 29/10/2016 Họp tổng kết toàn trường
Thông tin kiểm tra:
- Việc thực hiện các quy trình, hướng dẫn và các yêu cầu của hệ thống ISO9001:2008 của các đơn vị.
- Đánh giá MTCL năm học 2015-2016, xây dựng MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL năm học 2016-2017.
Chỉ đạo: GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị – Hiệu trưởng, Trưởng Ban ISO.
Thành phần đoàn:
 • TS. Nguyễn Tiến Thanh Trưởng phòng QLKH&ĐBCL Trưởng đoàn đánh giá
 • Bùi Thị Hồng Anh Cán bộ phòng QLKH & ĐBCL Thư ký
 • Nguyễn Thị Bích Hường Cán bộ phòng QLKH & ĐBCL UV
 • Trịnh Thị Vũ Lê Phó phòng TCHC UV
 • Nguyễn Thị Nam Phương Giảng viên QTKD UV
 • TS Giang Hồng Tuyến Phó phòng QLKH&ĐBCL UV
 • Bùi Thị Xuân Cán bộ phòng QLKH&ĐBCL UV
 • Lãnh đạo và cộng tác viên ISO đơn vị UV 
 • Được phân công cụ thể như sau:

  Thành viên đoàn

  Nội dung đánh giá

  Thời gian dự kiến

  Đơn vị được đánh giá

  Hồng Anh,

  Xuân

  MTCL, KH thực hiện

  QC02; HD13

  8h,

  11/10/2016

  Ban Bảo vệ

  Hồng Anh,

  Tuyến

  MTCL, KH thực hiện

  QC02, QC14, HD06

  14h,

  11/10/2016

  Ban Công tác sinh viên

  Hường,

  Xuân

  MTCL, KH thực hiện

  QC02, HD05

  14h,

  11/10/2016

  Ban Thanh tra Giáo dục

  Hường,

  Xuân

  MTCL, KH thực hiện

  QC02; HD14

  08h,

  12/10/2016

  Phòng Y tế

  Hồng Anh;

  Tuyến

  MTCL, KH thực hiện

  QC02; HD10; HD11

  9h30,

  11/10/2016

  Phòng KHTC

  Hồng Anh,

  Hường

  MTCL, KH thực hiện

  QC02, HD07, HD17

  14h,

  12/10/2016

  TT Thông tin

  Thư viện

  Hồng Anh;

  Tuyến

  MTCL, KH thực hiện; QC02, QC06, QC07, QC09, QC10, QC13, HD01, HD02, HD04

  8h,

  13/10/2016

  Khoa VHDL

  Hường,

  Xuân

  MTCL, KH thực hiện; QC02, QC06, QC07, QC09, QC10, QC13, HD01, HD02, HD04

  8h,

  13/10/2016

  Khoa Điện - Điện tử

  Hồng Anh,

  Hường

  MTCL, KH thực hiện; QC02, QC06, QC07, QC09, QC10, QC13, HD01, HD02, HD04

  14h,

  13/10/2016

  Khoa Xây dựng

  Hồng Anh, Tuyến

  MTCL, KH thực hiện; QC02, QC07, QC09, QC13, HD01, HD02 HD04

  9h30,

  14/10/2016

  Bộ môn CBCS

  Hường,

  Xuân

  MTCL, KH thực hiện; QC02, QC07, QC09, QC13, HD01, HD02 HD04

  8h,

  14/10/2016

  Bộ môn GDTC

  Thanh, Tuyến, Hồng Anh, Hường, Xuân

  MTCL, KH thực hiện

  QC02, QC04, QC06, QC07, QC08, QC10, HD01, HD02, HD03, HD04

  8h,

  18/10/2016

  Phòng Đào tạo

  Thanh, Tuyến, Hồng Anh, Hường, Xuân

  MTCL, KH thực hiện

  QC02, QC11, QC14, HD08, HD09, HD10, HD15, HD16

  8h,

  19/10/2016

  Phòng TC-HC

  Nam Phương, Vũ Lê

  Công tác ISO trường, MTCL, KH thực hiện, QC02, QC03; QC12, QC13

  14h,

  19/10/2016

  Phòng QLKH & ĐBCL

  Hồng Anh,

  Tuyến

  MTCL, KH thực hiện; QC02, QC06, QC07, QC09, QC10, QC13, HD01, HD02, HD04

  8h,

  20/10/2016

  Khoa CNTT

  Hường,

  Xuân

  MTCL, KH thực hiện; QC02, QC06, QC07, QC09, QC10, QC13, HD01, HD02, HD04

  8h,

  20/10/2016

  Khoa Ngoại ngữ

  Hường,

  Xuân

  MTCL, KH thực hiện; QC02, QC06, QC07, QC09, QC10, QC13, HD01, HD02, HD04

  14h,

  20/10/2016

  Khoa Môi trường

  Hồng Anh,

  Tuyến

  MTCL, KH thực hiện; QC02, QC06, QC07, QC09, QC10, QC13, HD01, HD02, HD04

  14h,

  20/10/2016

  Khoa QTKD

  Hoàn thiện và tổng kết: 

  • Từ ngày 11/10/2016 đến 27/10/2016 tại Phòng QLKH&ĐBCL: Cộng tác viên các đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo phiếu QC05-B01 (Yêu cầu hành động khắc phục/ phòng ngừa).

  • 08h ngày 28/10/2016 tại phòng E201: Trưởng phó các đơn vị, Cộng tác viên ISO và Đoàn đánh giá nội bộ - Họp tổng kết công tác.