Đề cương TTTN ngành QTDN
3 tháng 1, 2018 bởi
Đề cương TTTN ngành QTDN
Administrator


ISO 9001 : 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

I. MỤC ĐÍCH

ü Thực tập tốt nghiệp là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi sinh viên sau khi hoàn thành chương trình lý thuyết của khoá học.

ü Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên vận dụng kiến thức tổng hợp của các môn học vào thực tế hoạt động, sản xuất, có điều kiện so sánh, giải thích, áp dụng những kiến thức đã học vào công việc cụ thể.

ü Thực tập tốt nghiệp cũng giúp cho sinh viên rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo. Đồng thời thực tập tốt nghiệp cũng rèn luyện cho sinh viên khả năng biết liên kết, biết làm việc trong một cộng đồng, cùng vì một nhiệm vụ chung.

II. NỘI DUNG THỰC TẬP

1. Khái quát về doanh nghiệp thực tập

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp (ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp)

1.3. Cơ cấu tổ chức (sơ đồ cơ cấu tổ chức doanh nghiệp)

1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của DN (các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp)

1.5. Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp

2. Tìm hiêu các hoạt động của doanh nghiệp

2.1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh

- Sản phẩm của DN

- Công nghệ sản xuất: thiết bị SX, công nghệ kỹ thuật, ...

- Sản lượng sản phẩm, doanh thu,...

2.2. Hoạt động marketing

- Phân tích thị trường của DN: thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh trực tiếp và tiềm tàng,...

- Các hoạt động marketing trong DN: chiến lược Sản phẩm, giá, kênh phân phối, xúc tiến bán hàng...

2.3. Quản trị nhân sự

- Đặc điểm lao động trong DN

- Tuyển dụng lao động: xác định nhu cầu lao động, tiêu chí tuyển dụng, phương pháp tuyển dụng lao động, ...

- Sử dụng và quản lý lao động trong DN

- Phương pháp trả lương, thưởng trong DN

2.4. Tài chính doanh nghiệp

- Tài sản và nguồn vốn của DN

- Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng Tài sản của DN: TSCĐ và TSLĐ

- Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của DN: Vốn vay, Vốn chủ sở hữu; Vốn ngắn hạn, vốn trung dài hạn, ...

- Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN

* Chú ý:

Đối với các sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp khác nhau, tuỳ điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp mà có thể tìm hiểu sâu về các nội dung trên.

III. PHƯƠNG PHÁP THỰC TẬP

ü Để có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ thực tập, mọi sinh viên cần phải tận dụng thời gian để học hỏi, tiếp cận với thực tế bằng nhiều hình thức: nghe báo cáo, cùng làm việc với doanh nghiệp, đi thực tế. Nghiên cứu tài liệu, các văn bản về vấn đề có liên quan…

ü Để có tư liệu viết báo cáo thực tập, sinh viên cần viết nhật ký thực tập. Nhật ký là những thông tin, tư liệu thu thập được hàng ngày, những nhận xét đánh giá, những thắc mắc nảy sinh trong quá trình làm việc.

ü Trên cơ sở đề cương sơ bộ, mỗi sinh viên tự xây dựng một đề cương chi tiết thông qua giáo viên hướng dẫn để thực hiện trong quá trình thực tập.

ü Kết thúc đợt thực tập, mỗi sinh viên phải nộp cho giáo viên hướng dẫn một báo cáo thực tập và bản nhận xét đánh giá thực tập tại cơ sở. Báo cáo thực tập được viết theo trình tự của các nội dung thực tập. Bao gồm:

Chương/phần 1: Khái quát về doanh nghiệp thực tập

Chương/phần 2: Các hoạt động của doanh nghiệp

Chương/phần 3:Thực tế nội dung của vấn đề chuyên sâu (sinh viên sẽ tìm hiểu để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp). Cách viết tương tự như chương/phần 2 nhưng cầu sâu hơn.

ü Mỗi sinh viên có nhiệm vụ báo cáo kết quả thực tập trước hội đồng chuyên môn chấm bảo vệ báo cáo thực tập. Nếu báo cáo thực tập chưa đạt yêu cầu, sinh viên đó sẽ phải đi thực tập lại và chưa được làm khóa luận tốt nghiệp.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC TẬP

Thời gian thực tập tốt nghiệp: 6 tuần.

Trong đó: 4 tuần thực tập chung.

2 tuần thực tập chuyên sâu (theo nội dung lựa chọn để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp)

Kết thúc thực tập sinh viên phải viết báo cáo thực tập tốt nghiệp với số lượng tối thiểu 30 trang A4 đánh máy (không bao gồm các phụ lục)<span lang=""""VI"""" font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:""Times New Roman"",""serif"";