Đề cương TTTN ngành KTKT hệ Cao đẳng
5 tháng 1, 2018 bởi
Đề cương TTTN ngành KTKT hệ Cao đẳng
Administrator


ISO 9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHềNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 10, 11

1. Mục đích, yêu cầu thực tập tốt nghiệp

1.1. Mục đích

Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên vận dụng kiến thức tổng hợp của các môn học vào thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Qua đó đối chiếu lý luận với thực tế nhằm bổ sung và hoàn thiện kiến thức lý thuyết đã được trang bị tại Nhà trường.

Thực tập tốt nghiệp còn giúp cho sinh viên rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, phát huy tính sáng tạo và khả năng làm việc độc lập. Đồng thời rèn luyện cho sinh viên kỹ năng viết và trình bầy văn bản, kỹ năng làm việc nhóm và chia sẻ thông tin.

1.2. Yêu cầu

Trong quá trình thực tập tại đơn vị, sinh viên phải chấp hành nghiêm túc qui định của đơn vị nơi thực tập, tôn trọng sự hướng dẫn của cán bộ cơ sở và chịu sự kiểm soát của giáo viên theo dõi địa điểm thực tập.

Sinh viên phải ghi nhật ký thực tập đầy đủ để phục vụ cho việc viết báo cáo thực tập và xuất trình nhật ký thực tập cho giáo viên theo dõi thực tập kiểm tra (khi được yêu cầu).

Nắm bắt được quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, những thuận lợi khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, những thành tích cơ bản mà doanh nghiệp đạt được trong những năm gần đây (3 năm gần đây).

Nắm bắt được đặc điểm sản phẩm, quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mô hình tổ chức bộ máy quản lý, mô hình tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.

Nắm bắt được thực tế tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp: Từ khâu lập chứng từ kế toán, tổ chức luân chuyển chứng từ, ghi chép vào sổ kế toán, đánh giá tài sản, xác định doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, lập hệ thống báo cáo kế toán, phân tích tài chính doanh nghiệp, tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và thực hành kiểm toán báo cáo tài chính.

2. Nội dung thực tập tốt nghiệp

2.1. Tìm hiểu một số nét khái quát về đơn vị thực tập

- Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, những thuận lợi khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, những thành tích cơ bản (doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân đầu người,…) mà doanh nghiệp đạt được trong những năm gần đây (3 năm gần đây).

- Đặc điểm sản phẩm, quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mô hình tổ chức bộ máy quản lý

- Mô hình tổ chức bộ máy kế toán, hình thức kế toán, chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.

2.2. Tìm hiểu các phần hành kế toán tại đơn vị thực tập:

- Tìm hiểu cáchlậpthu thập các chứng từ kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của các phần hành kế toán.

- Tìm hiểu các tài khoản doanh nghiệp đã sử dụng để hạch toán chi tiết và tổng hợp.

- Tìm hiểu cách phản ánh các chứng từ kế toán vào hệ thống sổ chi tiết, tổng hợpthu thập các sổ sách đó.

- Tìm hiểu cách tổng hợp số liệu để lập báo cáo kế toán tài chính, báo cáo kế toán quản trịthu thập các báo cáo đó.

- Số liệu minh họa sử dụng của năm 2016, không sử dụng số liệu năm 2015 trở về trước, trừ trường hợp cần thiết phải sử dụng như phục vụ cho việc so sánh phân tích tài chính...).

v Lưu ý:

(a). Số lượng các phần hành kế toán tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp: sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ, … Có thể gồm các phần hành sau:

+ kế toán vốn bằng tiền

+ kế toán hàng tồn kho

+ kế toán tài sản cố định

+ kế toán bất động sản đầu tư và các khoản đầu tư tài chính

+ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

+ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

+ kế toán tiêu thụ, chi phí, xác định và phân phối kết quả kinh doanh

+ kế toán các loại nguồn vốn

+ lập và phân tích báo cáo kế toán

+ Tổ chức kiểm toán nội bộ

(b). Báo cáo thực tập:

Báo cáo thực tập (BCTT) là báo cáo phản ánh thực tế công tác kế toán của đơn vị thực tập (không trình bày lý thuyết KT), kết cấu của BCTT gồm 3 chương/phần, có thể khái quát như sau:

Chương/phần 1: Giới thiệu khái quát về công ty

- Giới thiệu về công ty: Lịch sử hình thành và phát triển của công ty, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty, thành tích cơ bản đạt được của doanh nghiệp, ...;

- Đặc điểm công tác kế toán (KT) của công ty: Đặc điểm bộ máy KT, hình thức ghi sổ KT, các chính sách KT áp dụng tại công ty.

Chương/phần 2: Thực tế công tác kế toán tại công ty

- Trong chương này SV cần phản ánh thực tế công tác kế toán của các phần hành KT của đơn vị thực tập. Trong từng phần hành KT phải phản ánh được chứng từ sử dụng, tài khoản kế toán, qui trình hạch toán (ghi sổ) của đơn vị được minh chứng thông qua các chứng từ, sổ sách của công ty (nếu Foto được các chứng từ, trang sổ sách này thì tuyệt vời);