Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Quản trị ngân hàng thương mại hệ Đại học đợt 2 năm 2016
7 tháng 10, 2016 bởi
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Quản trị ngân hàng thương mại hệ Đại học đợt 2 năm 2016
Administrator


Nội dung 1. Quản trị nguồn vốn của ngân hàng

1. Quản trị vốn tự có
2. Quản trị vốn huy động
Nội dung 2. Quản trị tài sản Có
1. Quản trị dự trữ và thanh khoản
2. Quản trị danh mục cho vay
3. Quản trị danh mục đầu tư
Nội dung 3. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
1. Rủi ro tín dụng
2. Rủi ro thanh khoản
3. Rủi ro lãi suất
4. Rủi ro tỷ giá
Nội dung 4. Quản trị kết quả kinh doanh của ngân hàng
1. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận

2. Các chỉ số kết quả kinh doanh

Sinh viên download Đề cương ôn thi tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh