Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Phân tích tài chính doanh nghiệp hệ Đại học đợt 2 năm 2016
7 tháng 10, 2016 bởi
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Phân tích tài chính doanh nghiệp hệ Đại học đợt 2 năm 2016
Administrator


1. Các phương pháp phân tích TCDN và ứng dụng của nó trong thực tiễn phân tích TCDN?
2. Các kỹ thật phân tích TCDN và ứng dụng của nó trong phân tích TCDN?
3. Phân tích tình hình nguồn vốn?
4. Phân tích tình hình tài trợ?
5. Phân tích sự biến động và tình hình phân bổ vốn?
6. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động?
7. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn?
8. Phân tích đánh giá chung kết quả kinh doanh của DN?
9. Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ?
10. Phân tích tình hình thanh toán công nợ và khả năng thanh toán?
11. Phân tích rủi ro tài chính?
Khoa Quản trị kinh doanh