Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Nguyên lý kế toán hệ Đại học đợt 2 năm 201
7 tháng 10, 2016 bởi
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Nguyên lý kế toán hệ Đại học đợt 2 năm 201
Administrator


I.Kết cấu đề thi:
- Thời gian: 90 phút
- Nội dung: Lý thuyết (1 câu: 2-3đ).
Bài tập (1 bài :7-8đ).
II. Nội dung ôn tập:
A.Lý thuyết:
Chương 1: Bản chất, đối tượng HTKT
- Khái niệm, đặc điểm của hạch toán kế toán.
- Các nguyên tắc kế toán cơ bản.
- Đối tượng của hạch toán kế toán
Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán
- Khái niệm bản chứng từ
- Các yếu tố cấu thành chứng từ kế toán
- Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán
Chương 3: Phương pháp tài khoản kế toán
- Tài khoản kế toán.
- Kết cấu của các loại TK kế toán (từ loại 1- loại 9)
- Phương pháp ghi sổ kép.
- Định khoản kế toán
Chương 4: Phương pháp tính giá
- Nguyên tắc tính giá:
- Trình tự tính giá:
+ Tính giá TS mua vào
+ Tính giá TS sản xuất
+ Tính giá TS xuất dùng (xuất bán).
(Chú ý: Các khoản trích theo lương tính theo quy định năm 2014, tỷ lệ: 34,5% trong đó phần tính vào chi phí 24%, trừ vào lương 10,5%.)
Chương 5: Phương pháp hạch toán các quá trình sx kinh doanh chủ yếu trong DN.
- Hạch toán quá trình mua hàng.
- Hạch toán quá trình sản xuất
- Hạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Chương 6: Phương pháp tổng hợp- cân đối kế toán
- Khái niệm, ý nghĩa.
- Các báo cáo tài chính cơ bản (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh)
Chương 7: Sổ kế toán- hình thức kế toán
- Sổ kế toán (các loại sổ sách kế toán, quy trình mở, ghi, chữa và khóa sổ kế toán)
- Các hình thức kế toán cơ bản theo QĐ 15/2006
Khoa Quản trị kinh doanh