Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kiểm toán căn bản hệ Đại học đợt 2 năm 2016
7 tháng 10, 2016 bởi
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kiểm toán căn bản hệ Đại học đợt 2 năm 2016
Administrator


I.Lý thuyết:
1. Khái niệm về kiểm toán? Giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong khái niệm?
2. Hãy so sánh 3 tổ chức kiểm toán: Kiểm toán Nội bộ, Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Độc lập theo những tiêu thức cơ bản?
3. Hãy so sánh 3 loại kiểm toán: Kiểm toán hoạt động, Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán báo cáo tài chính theo những tiêu thức cơ bản?
4. Gian lận và sai sót: khái niệm, các dạng cơ bản và phân biệt?
5. Rủi ro kiểm toán là gì? Các loại rủi ro ảnh hưởng đến rủi ro kiểm toán và mối quan hệ giữa chúng?
6. Hệ thống kiểm soát nội bộ là gì và các nhân tố cấu thành nên hệ thống kiểm soát nội bộ?
7. Bằng chứng kiểm toán, các loại bằng chứng kiểm toán và yêu cầu của bằng chứng kiểm toán
8. Trình bày khái quát hệ thống phương pháp kiểm toán?
9. Trình bày khái quát các bước tiến hành kiểm toán?
II.Bài tập:
-Cho trước các sai phạm về các phần liên quan đến tài sản cố định, hàng tồn kho, doanh thu bán hàng và các chi phí liên quan…Thực hiện các yêu cầu sau:
+Điều chỉnh các sai phạm trên theo chế độ hiện hành
+Cho biết ảnh hưởng của từng sai phạm trên đến BCTC
+Cho biết ảnh hưởng tổng hợp các sai phạm trên đến BCTC
+Lập lại bảng cân đối kế toán hoặc bảng kết quả kinh doanh sau khi điều chỉnh SP
Biết rằng:
-DN tính VAT theo phương pháp khấu trừ thuế suất 10%
-DN tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp khấu hao đều (tính theo chế độ hiện hành)
-DN tính thuế suất thuế TNDN 22%
 
Khoa Quản trị kinh doanh