Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kế toán quản trị hệ Cao đẳng đợt 2 năm 2016
7 tháng 10, 2016 bởi
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kế toán quản trị hệ Cao đẳng đợt 2 năm 2016
Administrator


Chương 1:

1. Trình bày khái niệm và vai trò của kế toán quản trị trong hệ thống quản lý doanh nghiệp.
2. Trình bày sự khác nhau và giống nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính.
3. Tại sao nói: kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành thể tách rời hệ thống kế toán DN.
4. Trình bày các phương pháp nghiệp vụ kỹ thuật của kế toán quản trị.
Chương 2:
1. Trình bày khái niệm về chi phí và phân loại chi phí.
2. Trình bày nội dung phương pháp phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí
3. Hãy giải thích rõ về chi phí hỗn hợp và cho ví dụ minh họa
4. Để phân tích (tách) CF hỗn hợp có những PP nào? trình bày phương pháp cực đại cực tiểu trong phân tích chi phí hỗn hợp
5. Trình bày phương pháp bình phương nhỏ nhất trong phân tích chi phí hỗn hợp
Chương 3
1. Nêu ý nghĩa và phương pháp xác định tổng số dư đảm phí, số dư đảm phí bình quân đơn vị SP.
2. Trình bày ý nghĩa và phương pháp xác định tỉ lệ số dư đảm phí bình quân và tỉ lệ số dư đảm phí đơn vị sản phẩm.
3. Trình bày mối quan hệ giữa cơ cấu sản phẩm tiêu thụ với tỉ lệ số dư đảm phí và số dư đảm phí bình quân đơn vị sản phẩm.
4. Trình bày ý nghĩa và phương pháp xác định độ lớn đòn bẩy kinh doanh của doanh nghiệp.
Khoa Quản trị kinh doanh