Đề cương ôn thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 - Môn Nhập môn Khoa học Du lịch
17 tháng 11, 2016 bởi
Đề cương ôn thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 - Môn Nhập môn Khoa học Du lịch
Administrator


(Dùng cho sinh viên ngành Văn hóa du lịch)

Chương 1. Khái niệm du lịch và du khách
1. Khái niệm du lịch và du khách
2. Những quan niệm về du lịch và người làm du lịch
Chương 2. Các giai đoạn hình thành và phát triển của du lịch
1. lịch thế giới
2. Du lịch Việt nam
Chương 3. Động cơ và các loại hình du lịch
1. Bậc thang nhu cầu của Maslow
2. Các loại hình du lịch phân chia theo các tiêu chí
Chương 4. Các điều kiện phát triển du lịch
1. Các điều kiện chung
2. Các điều kiện làm nảy sinh cầu du lịch
3. Các điều kiện cung ứng du lịch
Chương 5. Tính thời vụ trong du lịch
1. Khái niệm
2. Đặc điểm
3. Các nhân tố tạo nên tính thời vụ
4. Ảnh hưởng đối với hoạt động du lịch
5. Các biện pháp khắc phục
Chương 6. Mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác
1. Du lịch và văn hóa xã hội
2. Du lịch và kinh tế
3. Du lịch và môi trường
4. Du lịch và hòa bình, an ninh chính trị
5. Vai trò, nhiệm vụ của người làm du lịch
Tài liệu tham khảo:
1. Trần Đức Thanh – Nhập môn khoa học du lịch – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
2. Vũ Đức Minh – Tổng quan du lịch – NXB Giáo dục, 2000
3. Trần Nhạn – Du lịch và kinh doanh du lịch – NXB Văn hóa, 1998
KHOA DU LỊCH
Sinh viên download đề cương tại đây