DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2018 - Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
22 tháng 10, 2018 bởi
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2018  - Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Administrator


Stt

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

Sinh viên thực

hiện

Mã SV

Lớp

Điện thoại

1

ThS. Cao Thị Thu

Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân và giải pháp tại ngân hàng TMCP Á Châu - KV Hải Phòng

Nguyễn Văn

Dũng

1412404003

QT1801T

0782005528

Khả năng thanh toán

Vũ Thị

Hạnh

1312404011

QT1701T

0986391329

2

ThS. Nguyễn Thị Tình

Cải thiện tình hình tài chính Công ty cổ phần công nghệ kĩ thuật Nhiệt lạnh

Lưu Thị Phương

Châm

1312404004

QT1701T

01667087367

Vũ Thành

Ba

1354020058

QT1401T

0967476727

3

ThS. Nguyễn Thị Diệp

Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Xí nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ

Nguyễn Thị Quỳnh

Anh

1412404059

QT1801T

0788337968

Tìm hiểu kỹ về tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng chính sách xã hội
- So sánh quy trình tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng thương mại
- So sánh các nhóm tiêu chí sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng thương mại

Lê Thành

Đạt

1412404026

QT1801T

01282077475

4

ThS.

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Bùi Hương<span font-size:12.0pt;mso-bidi-font-fami""