DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2018 Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
16 tháng 8, 2018 bởi
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2018 Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
Administrator


Stt

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

Sinh viên thực

hiện

Mã SV

Lớp

Điện thoại

1

ThS.Cao Thị Hồng Hạnh

Nâng cao hoạt động quản trị chất lượng trong sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân thủy sản Sơn Hải

Vũ Thế

Minh

1412401245

QT1801N

01668954310

 

Bùi Thanh

Tùng

1412402122

QT1801N

01693346420

2

ThS. Phan Thị Thu Huyền

 

Nguyễn Phú

Nghiêm

1412402022