DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2018 Chuyên ngành Marketing
16 tháng 8, 2018 bởi
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2018 Chuyên ngành Marketing
Administrator


Stt

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

Sinh viên thực

hiện

Mã SV

Lớp

Điện thoại

1

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động Marketing cho dịch vụ giao nhận vận tải đường biển tại Công ty TNHH KNL Việt Nam

Đặng Phương

Anh

1412407022

QT1801M

01699655877