Tài liệu tuyên truyền tháng 3/2018
17 tháng 3, 2021 bởi
Tài liệu tuyên truyền tháng 3/2018
Trần Hữu Trung


Căn cứ hướng dẫn của Ban tuyên giáo Thành đoàn Hải phòng về việc phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề tháng 3 tháng thanh niên; BCH Đoàn trường triển khai tài liệu tới các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc và các chi đoàn lớp. Đề nghị các đ/c lấy tài liệu theo file đính kèm

Định hướng chủ đề sinh hoạt chi Đoàn

1. Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống 87 năm hình thành, phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/193126/3/2018); tập trung giới thiệu những thành quả, sự cống hiến của tổ chức Đoàn, của các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể; giới thiệu các điển hình đoàn viên tiêu biểu, các công trình thanh niên, phần việc thanh niên hiệu quả…

2. Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII và tuyên truyền các nội dung khác gắn với việc học tập, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết và chương trình hành động gắn với phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

3. Nắm bắt diễn biến tình hình, tư tưởng trong đoàn viên thanh niên và dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên; tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp với đoàn thể địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố, định hướng dư luận xã hội, xử lý các vấn đề bức xúc trong đoàn viên thanh niên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn vớiNghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

5.Tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Hội sinh viên các cấp.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, trong đó tăng cường triển khai kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

7. Bên cạnh đó BCH các chi Đoàn lồng ghép lựa chọn những nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với chi đoàn như: kỷ niệm 78 năm Ngày sinh Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (08/3/1940- 08/3/2018); kỷ niệm 73 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 – 11/3/2018); Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2018).

Tài liệu tuyên truyền: https://drive.google.com/file/d/1Sr73OYswCxRrvHmSL279rzZrre53Udb_/view?usp=sharing


Đoàn Thanh niên