Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng
20 tháng 11, 2013 bởi
Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Trần Hữu TrungQuyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Hải Phòng 
Căn cứ :
- Quyết định số 792 QĐ/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
- Quyết định số 3027/ QĐ/GDĐT ngày 29/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng trường.
- Quyết định số 86/2000 QĐTTg ngày 18/7/2000 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đại học Dân lập.
- Quyết định số 60/2007/ QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy.
- Tình hình và điều kiện thực tế của trường.

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác sinh viên, Quyết định:
Điều 1 : Nay ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường Đại học dân lập Hải Phòng.
Điều 2 : Quy định này được áp dụng từ năm học 2010 – 2011, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3 : Các ông, bà Trưởng, Phó Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch Tài chính, Ban Công tác sinh viên, BCH Đoàn trường, Hội sinh viên, các Bộ môn, các đơn vị liên quan và các lớp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Xem chi tiết Qui định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng trong file đính kèm:Quy che Diem ren luyen cua HPU.pdf

Ban Công tác sinh viên