Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề
20 tháng 11, 2013 bởi
Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề
Trần Hữu TrungQuyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong “Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề” (Ban hành kèm theo Quyết định số 2137/GD-ĐT, ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo 
-Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị, quyết định

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong “Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề”, ban hành kèm theo Quyết định số 2137/GD-ĐT ngày 28/6/1997 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:
1. Sửa đổi khoản 1 điều 4.
Khoản 1: Tất cả các khu nội trú phải có biển khu nội trú trên đó có ghi tên trường và đỉa chỉ. Các nhà, phòng ở phải có biển nhà, biển phòng (bằng chữ hoặc số).
2. Bổ sung thêm khoản 6 và khoản 7 điều 4.
a.Khoản 6: Khu nội trú phải có phòng để học sinh, sinh viên sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, tổ chức sinh nhật và tiếp khách theo quy định của Nội quy khu nội trú.
b.Khoản 7: Khu nội trú phải được trang bị hệ thống truyền thanh, ti vi, video và các loại sách báo, tạp chí để phục vụ sinh hoạt văn hoá, văn nghệ của học sinh, sinh viên.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 điều 5 .
Khoản 6: Chỉ đạo và kiêm tra tổ chức ăn, ở, tự học, sinh hoạt của học sinh sinh viên nội trú. Phối hợp với các đoàn thể trong trưởng tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các hoạt động văn hoá văn nghệ, các hoạt động phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác cho học sinh, sinh viên nội trú.
Phối hợp với chính quyền địa phương sở tại tổ chức các hoạt động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khu nội trú và có biện pháp xử lý kịp thời các vụ việc lien quan.
4. Bỏ khoản 5 Điều 9 và đổi khoản 6 thành khoản 5.
5. Sửa đổi, bổ sung câu mở đầu điều 10.
Học sinh, sinh viên nội trú có trách nhiệm giữ gìn trật tự, trị an khu nội trú và chấp hành đúng các quy định về trật tự, vệ sinh khu nội trú.
6. Sửa đổi khoản 5 điều 10.
Khoản 5: Tiếp khách đúng nơi quy định trong khu nội trú trước 22h.
7. Sửa đổi khoản 2 điều 11.
Khoản 2: Tạo ra hoặc tang trữ buôn bán dưới mọi hình thức các chất ma tuý và chế phẩm của nó.
Uống rượu, bia trong phòng ở.
8. Sửa đổi khoản 8 điều 11
Khoản 8: Tiếp khách trong phòng ở, đưa người khác vào trong khu nội trú khi chưa được phép của Trưởng ban quản lý khu nội trú.
9. Sửa đổi khoản 10 điều 11.
Khoản 10: Gây tiếng ồn quá quy định, tụ tập đông người gay ồn ào làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập của khu nội trú.
10. Sửa đổi bổ sung Phụ lục số 1.
- Điểm 1: Học sinh, sinh viên là Anh hung lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, bênh binh và người hưởng chính sách như thương binh.
- Điểm 4: Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; là người Kinh, người Hoa có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên trước khi đến nhập học.
Điểm 6: Học sinh, sinh viên có bố, mẹ thuộc diện xoá đói giảm nghèo theo quy định của nhà nước hoặc có hoàn cảnh khó khăn đột xuất.
11. Thay Phụ lục số 4 cũ bằng phụ lục 4 mới kèm theo quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyệt định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các ông Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị, Vụ trưởng các Vụ có liên quan, Giám đốc các Sở giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Đại học, Học viện và các Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thì hành quyết định này.

Xem chi tiết Quy chế Công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và Dạy nghề trong file đính kèm: Quy che SV noi tru cua BGD&DT .pdf

Ban Công tác sinh viên