Xây dựng chương trình quản lý thông tin các công trình nghiên cứu khoa học trường Đại học Dân lập Hải Phòng
23 tháng 11, 2013 bởi
Xây dựng chương trình quản lý thông tin các công trình nghiên cứu khoa học trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Trần Hữu Trung


Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng đối với các giảng viên và sinh viên của một trường đại học; nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu các vấn đề khoa học và công nghệ mới để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, phát triển kinh tế, xã hội. Mục tiêu của các hoạt động NCKH trong trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cũng như phát triển bồi dưỡng nguồn nhân tài cho thành phố, cho quốc gia, thúc đẩy hội nhập khoa học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới

Dưới đây là bài báo khoa học “xây dựng chương trình quản lý thông tin các công trình nghiên cứu khoa học trường Đại học Dân lập Hải Phòng” của ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương, SV Vũ Thanh SơnVũ Thái Sơn lớp CT1101 Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Dân lập Hải Phòng.

Abstract: This paper deal with the analysis and design the application to manager information of scientific researchs for Department of Scientific Management and Postgraduate Training at HaiPhong private University. This program handles correctly and quickly, has user-friendly interface and easy to use. This is the Web application and written in ASP.NET basing on VB.NET language.

1. Giới thiệu

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng đối với các giảng viên và sinh viên của một trường đại học; nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu các vấn đề khoa học và công nghệ mới để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, phát triển kinh tế, xã hội. Mục tiêu của các hoạt động NCKH trong trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cũng như phát triển bồi dưỡng nguồn nhân tài cho thành phố, cho quốc gia, thúc đẩy hội nhập khoa học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, công tác NCKH đã và đang được nhà Trường quan tâm và đẩy mạnh cùng với sự lớn mạnh của đội ngũ giảng viên trong Trường. Hàng năm, có hàng trăm công trình NCKH của giảng viên và sinh viên được triển khai. Mỗi đề tài từ khi đăng ký đến khi được nghiệm thu được quản lý theo một quy trình chặt chẽ. Tuy nhiên, hiện nay, mọi thông tin, hồ sơ liên quan đến công trình NCKH được phòng QLKH & ĐTSĐH lưu trữ trên giấy tờ và được quản lý thủ công. Điều này gây khó khăn cho việc quản lý, tìm kiếm thông tin, báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất cho Ban lãnh đạo nhà trường. Việc xây dựng một chương trình quản lý thông tin các công trình NCKH dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT cho nhiệm vụ này là rất cần thiết. Do đó, chúng tôi đã chọn nghiên cứu triển khai đề tài này cho nội dung nghiên cứu khoa học của mình. Bài báo này gồm có 5 phần, phần 1 là giới thiệu, tiếp theo là quy trình quản lý công trình NCKH, phần 3 là phân tích thiết kế hệ thống, phần 4 là thiết kế cơ sở dữ liệu, phần 5 là giới thiệu chương trình và cuối cùng là phần kết luận.

2. Quy trình quản lý công trình NCKH.

Trường ĐHDL Hải Phòng đã xây dựng các quy trình quản lý chất lượng theo chuẩn ISO từ những năm 2005 và được cấp chứng chỉ sử dụng phiên bản đầu tiên là ISO 9001:2000. Năm 2009, phiên bản ISO 9001:2008 đã được cập nhật và áp dụng đã đem lại hiệu quả cao cho công tác quản lý trong trường. Công tác quản lý nghiên cứu khoa học QC13 được thực hiện theo quy trình sau:

- Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học

 - Bảo vệ đề cương đề tài NCKH

 - Triển khai đề tài NCKH

 - Báo cáo tiến độ triển khai đề tài NCKH

 - Nghiệm thu đề tài NCKH

3. Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1. Biểu đồ ngữ cảnh

3.2. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ


4. Thiết kế cơ sở dữ liệu:

Mô hình quan hệ với cơ sở dữ liệu quan hệ như sau:

5. Chương trình

Chương trình quản lý thông tin các đề tài nghiên cứu khoa học được xây dựng theo dạng ứng dụng web; cơ sở dữ liệu được cài trên máy chủ của trường và chương trình có thể upload lên host của trường. Trong trường hợp chỉ sử dụng nội bộ trong trường thì việc cài đặt được thực hiện bằng viêc chọn một máy làm máy chủ rồi chạy dưới dạng localhost. Tiếp cận này sẽ khắc phục được hạn chế là phải cập nhật lại để sử dụng khi chương trình trên máy chủ được nâng cấp với các chương trình ứng dụng viết theo mô hình Client – Server.

Chương trình được xây dựng bằng ASP.NET dựa trên ngôn ngữ VB.net. ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework). Ngoài ra chương trình còn sử dụng thêm bộ control telerik để hỗ trợ xây dựng giao diện người dùng và cho phép trao đổi dữ liệu với server một cách hiệu quả, nó cho phép cập nhật dữ liệu từng phần trên trang web mà không cần phải tải lại toàn bộ trang.

Giao diện của chương trình :

6. Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu và được đánh giá loại xuất sắc. Chương trình đã hoàn thiện, đóng gói và chuyển giao cho phòng QLKH & ĐTSĐH. Chương trình được triển khai sẽ giúp phòng QLKH & ĐTSĐH thuận tiện trong việc quản lý, theo dõi tiến độ triển khai của các đề tài NCKH, lập báo cáo, thống kê các tiêu chí yêu cầu. Ngoài ra, chương trình còn giúp cho cán bộ giáo viên, sinh viên toàn trường tra cứu thông tin các đề tài NCKH một các dễ dàng, tại bất cứ thời điểm nào và bất cứ đâu chỉ cần kết nối internet.

Ngoài việc hỗ trợ quản lý, theo dõi các công trình nghiên cứu khoa học, chương trình còn có thể mở rộng thêm chức năng lưu trữ, thống kê, tra cứu các công trình nghiên cứu khoa học của các cán bộ giáo viên được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị trong và ngoài nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nguyễn Văn Vỵ, “Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin”, NXB thống kê, 2004.

[2]. “Hướng dẫn thực hiện công tác nghiên cứu khoa học”, ISO 9001-2008, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

[3].http://www.telerik.com/products/aspnet-ajax.aspx

Nội dungđính kèm: download

Phòng QLKH&ĐTSĐH