Tóm tắt nội dung Nghiên cứu khoa học cấp Khoa
Hoạt động marketing tại công ty TNHH thương mại Vận tải Trung Thành - thực trạng và giải pháp
6 tháng 7, 2021 bởi
Tóm tắt nội dung Nghiên cứu khoa học cấp Khoa
Trần Đình Quý


        Nghiên cứu với mong muốn kết hợp lý thuyết và thực tiễn của môn học Marketing căn bản. Giúp sinh viên cụ thể hóa lý thuyết nghiên cứu, ứng dụng CĐR 2 của môn học Marketing căn bản đồng thời trang bị kiến thức cũng như phương pháp khi thực hiện khóa luận tốt nghiệp của chuyên ngành Quản trị Marketing, Quản trị doanh nghiệp thuộc trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.  

        Nghiên cứu là một dạng tìm hiểu thực tiễn hoạt động marketing tại một doanh nghiệp cụ thể. Nội dung của bài nghiên cứu đã giải quyết được các vấn đề sau: 

- Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về marketing trong doanh nghiệp dịch vụ gồm: Khái niệm marketing; Nội dung của hoạt động marketing; Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing tại doanh nghiệp dịch vụ.

- Đánh giá thực trạng hoạt động của marketing tại công ty TNHH Thương mại vận tải Trung Thành trong 3 năm (2018-2020). Với việc phân tích chính sách 7P (Sản phẩm – Product, Giá – Price, Xúc tiến hỗn hợp – Promotion, Phân phối – Place, Con người – People, Điều kiện vật chất - Physical evidence, Quy trình dịch vụ -  Process) tại công ty TNHH Thương mại vận tải Trung Thành, nghiên cứu đã chỉ rằng trong 7P này thì “Điều kiện vật chất - Physical evidence” của công ty là tốt nhất. Trong quá trình phân tích, đề tài cũng chỉ ra được những ưu điểm, nhược điểm, những thành công và những tồn tại trong hoạt động marketing dịch vụ tại Công ty.

- Căn cứ vào thưc trạng đề xuất một số giải pháp chủ yếu để khắc phục những tồn tại và nhược điểm trong hoạt động marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của Công ty TNHH Thương mại vận tải Trung Thành. Các giải pháp bao gồm: giải pháp về giá như xây dựng giá bán cá thể hóa đối với từng đối tượng khách hàng, dựng quy trình định giá thống nhất; giải pháp về nhân sự như thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữ các bộ phận chức năng, xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp gắn liền với tác phong làm việc nhanh, chuyên nghiệp, hiệu quả…

        Từ đó nghiên cứu đã xây dựng một được một bản đề cương chi tiết về dạng đề tài “Hoạt động marketing tại một công ty cụ thể - Thực trạng và giải pháp” để vận dụng vào nghiên cứu hoạt động Marketing tại các công ty kinh doanh dịch vụ.

        Nghiên cứu được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trịi Marketing khi học môn Marketing căn bản và làm đề cương khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên 2 ngành học này.

 
ThS. Nguyễn Thị Tình trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng nghiệm thu

Nguyễn Thị Tình - Khoa QTKD