Tìm hiểu và nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện thông tin ẩn giấu trong ảnh
23 tháng 11, 2013 bởi
Tìm hiểu và nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện thông tin ẩn giấu trong ảnh
Trần Hữu Trung


Ngày 13/03/2010 Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã nghiệm thu đề tài NCKH “Tìm hiểu và nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện thông tin ẩn giấu trong ảnh”

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài và chủ nhiệm đề tài

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Thị Hương Thơm,

Thành viên tham gia: ThS. Lê Thụy,

Đơn vị: Bộ môn Công nghệ thông tin.

Tính cấp thiết và thực tiễn của đề tài nghiên cứu

Kỹ thuật giấu tin trong đa phương tiện nói chung, trong ảnh nói riêng đang được tập trung nghiên cứu trong nhiều năm gần đây. Nó trở thành công cụ hữu ích cho lĩnh vực truyền thông tin mật, bảo vệ bản quyền, xác thực thông tin,... trong môi trường truyền thông số. Nhưng cũng chính vì khả năng tuyệt vời đó nó đã trở thành công cụ hữu ích cho các hoạt động phản động truyền bá và trao đổi các thông tin mật đến đồng minh. Vì vậy vấn đề phát hiện và phân loại các thông tin giấu trong dữ liệu đa phương tiện là vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay đối với các lĩnh vực có liên quan đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh - chính trị Quốc Gia.

Phương pháp và nội dung nghiên cứu.

· Nghiên cứu tổng quan về kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh

· Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh, một số kỹ thuật giấu tin thuận nghịch và không thuận nghịch đã công bố.

· Nghiên cứu tổng quan về kỹ thuật phát hiện thông tin ẩn giấu trong ảnh.

· Nghiên cứu và đề xuất một số kỹ thuật phát hiện thông tin ẩn giấu trên miền LSB và giấu tin thuận nghịch.

· Nghiên cứu ngôn ngữ mô phỏng để thử nghiệm các kỹ thuật liên quan và ngôn ngữ lập trình chuyên dụng áp dụng để triển khai phần mềm.

· Thử nghiệm, đánh giá các thuật toán đề xuất.

Kết quả nghiên cứu đạt được

Sau khoảng thời gian nghiên cứu 16 tháng, làm việc tích cực, công tâm, nghiêm túc, đề tài nghiên cứu đã đạt được các kết quả sau:

    • Nắm rõ được khái niệm tổng quan về kỹ thuật giấu tin trong đa phương tiện nói chung, giấu tin trong ảnh nói riêng. Nghiên cứu chi tiết và cài đặt 7 kỹ thuật giấu tin đã công bố trên thế giới.
    • Nghiên cứu, tìm hiểu các kỹ thuật giấu tin và phát hiện ảnh có giấu tin dựa trên các tài liệu, bài báo khoa học đăng trên các tạp chí, hội nghị trong nước và quốc tế. Nghiên cứu chi tiết và cài đặt 4 kỹ thuật phát hiện đã công bố trên các tạp chí quốc tế.
  • Từ đó đề xuất và cải tiến 8 kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin sử dụng các kỹ thuận giấu đã nghiên cứu. Các kỹ thuật đề xuất được đăng trên kỷ hiếu của 3 hội nghị khoa học quốc tế, 1 hội nghị khoa học Quốc gia và trên Bản tin số 1 và số 2 – trường Đại học dân lập Hải Phòng.

Nhiều kỹ thuận đề xuất của đề tài có thể áp dụng trong thực tế lĩnh vực liên quan đến vấn đề an ninh, chính trị Quốc gia, phục vụ cho phân loại và quản lý thông tin truyền thông trên môi trường truyền thông công cộng. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ tiếp tục nghiên cứu các kỹ thuật giấu tin được công bố trong thời gian gần đây, từ đó đưa ra kỹ thuận phát hiện phù hợp, xây dựng hệ thống phát hiện ảnh có giấu tin đầy đủ và hoàn thiện hơn.

Giang Hồng Tuyến