Tái cấu trúc tài chính tại cảng Hải Phòng để phù hợp với môi trường kinh doanh
20 tháng 11, 2013 bởi
Tái cấu trúc tài chính tại cảng Hải Phòng để phù hợp với môi trường kinh doanh
Trần Hữu Trung


Tài chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Nó như là mạch máu của một doanh nghiệp, vì vậy, việc quản lý tốt tài chính của doanh nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu. Qua thực tập tại Cảng Hải Phòng tôi nhận ra được cấu trúc tài chính tại Cảng Hải Phòng và rất nhiều các doanh nghiệp hiện nay chưa thực sự hiệu quả. Do vậy đề tài “Tái cấu trúc tài chính tại cảng Hải Phòng để phù hợp với môi trường kinh doanh” là rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao.

Chủ nhiệm đề tài: sinh viên Đinh Như Thanh,Lớp: QT1301N

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lã Thị Thanh Thủy, Khoa Quản trị kinh doanh

Kết quả nghiên cứu của đề tài

Đề tài đã nghiên cứu kỹ các báo các tài chính cũng như chiến luợc của công ty bằng những phuơng pháp cụ thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy tình hình tài chính của công ty và chiến luợc như sau: Doanh thu thuần năm 2012 là 1.202 tỷ tăng lên 144 tỷ tương đương với 13% tốc độ tăng doanh thu này bằng với tốc độ tăng giá vốn; Tình hình sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp chủ yếu là bốc xếp hàng hóa; Chiến luợc của cảng hiện nay là tập trung khai thác thị trường, cụ thể là nâng cao chất lượng sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng Hoàng Diệu và Tân Cảng Đình Vũ.

Từ thực trạng nghiên cứu, tác giả đã đưa ra giải pháp cụ thể là tái cấu trúc tài sản và nguồn như sau: Tăng cường tính cơ giới hóa bằng cách đầu tư vào tài sản cố định; Phải tìm nguồn vốn bổ sung bằng việc cổ phần hóa.

Phòng QLKH&BĐCL