Nghiên cứu hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại chi nhánh CTY TNHH TMXNK và vận tải Hằng Thông
20 tháng 11, 2013 bởi
Nghiên cứu hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại chi nhánh CTY TNHH TMXNK và vận tải Hằng Thông
Trần Hữu Trung


Đề tài đã phản ánh thực trạng công tác lập và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Chi nhánh công ty TNHH TM XNK & VT Hằng Thông.

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thanh Hoa, sinh viên lớp: QT1206K

Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Nga

1. Tính cấp thiết của đề tài

Thông qua hệ thống Báo cáo tài chính, kế toán đã giúp cho nhà quản trị có được cái nhìn toàn diện, khách quan, chính xác về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Để có nguồn thông tin quan trọng phục vụ kịp thời cho việc ra các quyết định kinh tế, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích Báo cáo tài chính bao gồm cả Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

2. Mục tiêu

Phân tích thực trạng lập và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu và vận tải Hằng Thông trên cơ sở đó, xây dựng các biện pháp hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu và vận tải Hằng Thông.

3. Phương pháp nghiêm cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp kế toán, phân tích, tổng hợp, so sánh; phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia và nghiên cứu tài liệu kế thừa thành tựu.

4. Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã phản ánh thực trạng công tác lập và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Chi nhánh công ty TNHH TM XNK & VT Hằng Thông. Báo cáo tài chính được công ty trình bày một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, luân chuyển chứng từ được sắp xếp hợp lý, khoa học, đảm bảo nguyên tắc, chế độ kế toán hiện hành, phù hợp với khả năng, trình độ của đội ngũ kế toán và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty cũng đã tuân thủ việc lập Báo cáo tài chính nói chung và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ nói riêng theo đúng quy định của Nhà nước. Ngoài ra công ty luôn chấp hành đúng, đầy đủ các chính sách, chế độ kế toán tài chính của Nhà nước, thực hiện quyền, nghĩa vụ của một doanh nghiệp với Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm cần phát huy, công ty còn gặp phải một số các hạn chế về báo cáo lưu chuyển tiền tệ; hạch toán Chi phí Công đoàn; xây dựng hệ thống sổ chi tiết; chưa ứng dụng phần mềm kế toán...

Sau khi nghiên cứu thực trạng, đề tài đã xây dựng một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Chi nhánh công ty TNHH TM XNK & VT Hằng Thông như sau:

- Xác định lại chỉ tiêu bị nhầm lẫn.

- Hoàn thiện hệ thống sổ sách bằng việc sử dụng Nhật ký thu - chi tiền.

- Tiến hành lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.

- Công ty nên lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ vào cuối mỗi tháng.

Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học