Kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại Chi nhánh số 1 Cty CP thép và vật tư Hải Phòng
20 tháng 11, 2013 bởi
Kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại Chi nhánh số 1 Cty CP thép và vật tư Hải Phòng
Trần Hữu Trung


Quản lý tài chính có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tất cả các công ty thông qua việc xác định xem các yếu tố tài chính được quản lý như thế nào, xem các đồng vốn bỏ ra hiệu quả đến đâu, có đem lại lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh như mong muốn ban đầu hay không. Có thể nói, quản lý tài chính là một yếu tố thiết yếu trong đầu tư và kinh doanh.

Việc quản lý tài chính sẽ đạt hiệu quả cao nếu như doanh nghiệp hoàn thiện tốt công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Đề tài trên được thực hiện với mục đích phân tích, tìm hiểu thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh số 1 công ty cổ phần thép và vật tư Hải Phòng - Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác này nhằm tăng cường quản lý tài chính tại công ty.

Chủ nhiệm đề tài:Bùi Thị Phương - Lớp: QT1202K

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Nam Phương

Đề tài sử dụng các phương pháp kế toán, phương pháp so sánh; phương pháp chuyên gia, phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích.

Kết quả

Đề tài đã mô tả được thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại Chi nhánh số 1 công ty cổ phần thép và vật tư Hải Phòng - Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện theo chế độ kế toán ban hành tại QĐ15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính. Đánh giá về mặt ưu, nhược điểm của công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại Chi nhánh số 1 công ty cổ phần thép và vật tư Hải Phòng - Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính cho công ty:

+ Quản lý nguồn vốn chặt chẽ bằng cách giảm giá vốn hàng bán thông qua tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra; tiết kiệm chi phí nhân công; sử dụng nguyên vật liệu trong nước để giảm thiểu chi phí.

+ Quản lý công nợ bằng việc cho đưa ra chính sách bán hàng phù hợp như cho khách hàng hưởng chiết khấu thanh toán, đồng thời phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi để tránh việc mất vốn lớn trong kinh doanh.

+ Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho để có thể giải phóng lượng hàng tồn kho, tránh được sự bất lợi khi biến động giá nhằm quản lý hiệu quả nguồn lực tài chính trong công ty.

Phòng Quản lý hkoa học & Đào tạo sau đại học