Hoàn thiện tổ chức CT KT doanh thu, chi phí & XĐ KQ KD nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHHTM Cửu Phú
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện tổ chức CT KT doanh thu, chi phí & XĐ KQ KD nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHHTM Cửu Phú
Trần Hữu Trung


Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình luôn phải tạo được doanh thu và đảm bảo tạo được lợi nhuận từ khoản doanh thu đó. Vì vậy, từng doanh nghiệp phải làm tốt công tác quản lý, công tác tổ chức kế toán, đặc biệt là công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, đây là công cụ giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển vững mạnh.

Chủ nhiệm đề tài: Đặng Thị Tâm – Lớp 1303K

Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Văn Thụ

Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, công ty còn tồn tại một số hạn chế trong việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh làm cho việc theo dõi chính xác doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh còn gặp phải một số khó khăn. Vấn đề đặt ra đối với Công ty lúc này là phải làm thế nào để có thế theo dõi một cách chính xác nhất doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh?. Để giải quyết được vấn đề này Công ty cần xây dựng cho mình quy trình hạch toán hiệu quả, phù hợp với doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo phù hợp với chế độ chuẩn mực kế toán của Nhà nước. Vì vậy, việc tìm ra giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị là điều cần thiết.

Xuất phát từ thực tế đó, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH thương mại Cửu Phú” làm đề tài Nghiên cứu khoa học. Mục tiêu của đề tài

Hệ thống hóa lý luận tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp từ đó vận dụng vào thực tiễn tại đơn vị.

Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH thương mại Cửu Phú trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại đơn vị.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng: Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH thương mại Cửu Phú

Không gian: Chi nhánh công ty TNHH thương mại Cửu Phú

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 năm 2013, kết thúc ngày 31 tháng 07 năm 2013.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thống kê và so sánh, Phương pháp chuyên gia, Phương pháp kế toán, Phương pháp điều tra khảo sát.

Kết cấu của đề tài

Kết cấu của đề tài gồm 3 chương sau:

Chương 1: Những lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.

Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH thương mại Cửu Phú.

Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH thương mại Cửu Phú.

Kết quả đạt được

 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

 Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2012 tại Chi nhánh công ty TNHH thương mại Cửu Phú.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, đề tài đưa ra những mặt hạn chế cần khắc phục. Để khắc phục tình trạng trên, căn cứ vào kết quả nghiên cứu đề tài đưa một số kiến nghị góp phần “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH thương mại Cửu Phú” như:

Kiến nghị 1: Về việc khai thác và sử dụng phần mềm kế toán

Kiến nghị 2:Về việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán.

Kiến nghị 3:Về việc quản lý chi phí kinh doanh.

Kiến nghị 4: Về việc áp dụng chính sách chiết khấu cho khách hàng.

Kiến nghị 5: Về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Kiến nghị 6: Về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Phòng QLKH