Hoàn thiện TC công tác KT doanh thu, chi phí và xác định kết quả KD nhằm tăng cường công tác QT doanh thu, chi phí tại Cty TNHH TM kim khí Ngọc Anh
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện TC công tác KT doanh thu, chi phí và xác định kết quả KD nhằm tăng cường công tác QT doanh thu, chi phí tại Cty TNHH TM kim khí Ngọc Anh
Trần Hữu Trung


Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại kim khí Ngọc Anh trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh góp phần xác định chính xác kết quả kinh doanh của từng hoạt động tại công ty.

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hương - Lớp 1204K

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Thụ

1. Tính cấp thiết của đề tài

Doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh là những thông tin quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với nhà nước, nhà đầu tư, nhà cung cấp, các tổ chức tài chính… Các vươn lên thì các doanh nghiệp cần chủ động trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt các thông tin đ thông tin này được kế toán trong Công ty tập hợp, phản ánh dưới các con số và chỉ tiêu kinh tế tài chính. Nhà quản trị Doanh nghiệp muốn có độ tin cậy cao thì cần tổ chức đội ngũ nhân viên và quy trình kế toán sao cho phù hợp với thực trạng đơn vị mình, ít tốn kém và mang lại hiệu quả. Tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi thực tế các hoạt động kinh tế diễn ra ngày càng phức tạp.

2. Mục đích nghiên cứu

 Hệ thống hóa lý luận tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp từ đó vận dụng vào thực tiễn tại đơn vị từ đó phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại kim khí Ngọc Anh trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh góp phần xác định chính xác kết quả kinh doanh của từng hoạt động tại đơn vị.

3. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài đã sử dụng các phương pháp: kế toán, tổng hợp cân đối, điều tra khảo sát, hỏi ý kiến chuyên gia.

4. Kết quả nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu khoa học đã hệ thống hóa được lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Đồng thời đề tài đã mô tả và phân tích thực trạng về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại kim khí Ngọc Anh theo quyết định 15/2006/ QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính.

Khi phân tích, đánh giá công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty tôi nhan thấy còn tồn tại những nhược điểm chính sau: chưa áp dụng phần mềm kế toán; chưa áp dụng chính sách ưu đãi trong bán hàng và thu hồi vốn; chưa mở sổ chi tiết để theo dõi chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp theo từng khoản mục chi phí; chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi để tránh những rủi ro đáng tiếc sẽ xảy ra; chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Từ thực trạng nêu trên, đề tài đã đưa ra được một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm góp phần tăng cường quản trị doanh thu, chi phí tại đơn vị, cụ thể:

- Công ty áp dụng phần mềm kế toán để hiện đại hóa công tác kế toán, nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác kế toán, phục vụ công tác mở, ghi, khóa sổ kế toán và lập báo cáo tài chính nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Đồng thời giúp doanh nghiệp hạch toán doanh thu, chi phí một cách rành rọt, cụ thể nhất có thể.

- Công ty nên bổ sung thêm sổ chi tiết trong từng mặt hàng để tiện cho việc theo dõi, kiểm tra đối chiếu số liệu.

- Công ty cần lập sổ chi phí sản xuất kinh doanh nhằm xác định rõ từng khoản mục trong chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Xem xét và tìm nguyên nhân gây ra biến động lớn của các khoản mục chi phí so với cùng kì năm trước hoặc so với kì trước đó đồng thời xác định hiệu quả kinh tế mang lại do chi các khoản này để có biện pháp tiết kiệm chi phí một cách hợp lý.

- Công ty nên áp dụng chính sách ưu đãi trong bán hàng và thu hồi vốn như chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán để thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng, đem lại hiệu quả tốt trong việc kinh doanh của doanh nghiệp.

- Công ty nên trích lập dự phòng phải thu khó đòi để tránh những rủi ro trong việc khó thu hồi nợ của khách hàng

- Công ty nên trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho để tránh được những tổn thất có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh giá trị nguyên vật liệu tồn kho sát hợp với giá thị trường tại thời điểm nhất định, đồng thời góp phần phản ánh kết quả kinh doanh trong kỳ chính xác.

Phòng QL khoa học và Đào tạo sau đại học