Hoàn thiện CT KT doanh thu, chi phí và XĐ KQKD nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại CTy TNHH TM&VT An Phú Đông
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện CT KT doanh thu, chi phí và XĐ KQKD nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại CTy TNHH TM&VT An Phú Đông
Trần Hữu Trung


Trong quá trình hạch toán kế toán việc phản ánh kết quả tiêu thụ, ghi nhận doanh thu, thu nhập của doanh nghiệp đầy đủ, kịp thời sẽ cung cấp cho các nhà quản lý thông tin chính xác, kịp thời về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện, đúng đắn về tình hình sản xuất kinh doanh của mình và đưa ra những đối sách, chiến lược phù hợp.

Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông em nhận thấy công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty còn chưa thực sự hoàn thiện, rất cần những ý kiến đóng góp cho công tác này tốt hơn. Vì vậy chúng tôi đã lựa chọn đề tài�“Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông” là đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Hằng, Sinh viên lớp: QT1301K

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Phạm Thị Nga

Phương pháp nghiên cứu

Việc nghiên cứu dựa trên các phương pháp:

- Phương pháp chuyên gia

- Phương pháp thống kê, so sánh

- Phương pháp kế toán: phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối.

Kết quả đạt được

- Đề tài đã tổng hợp những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

- Đề tài cũng phân tích được thực trạng công tác hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông. Công tác kế toán của công ty đều tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng những quy định của Bộ Tài chính, đặc biệt trong công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói chung và công tác quản lý chi phí nói riêng. Chứng từ sử dụng trong quá trình hạch toán ban đầu phù hợp với yêu cầu kinh tế và pháp lý của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Những thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu.

Bên cạnh đó đề tài đưa ra những mặt hạn chế cần khắc phục như:

+ Khi hạch toán doanh thu, chi phí công ty chỉ lập Sổ Nhật ký chung và Sổ Cái chứ không mở sổ theo dõi chi tiết cho các tài khoản, điều này gây khó khăn trong việc theo dõi, quản lý chi phí, kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán.

+ Công ty chưa thực hiện công tác phân tích chi phí nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh.

+ Công ty chưa áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán để khuyến khích khách hàng thanh toán nhanh, góp phần rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

+ Công ty chưa tiến hành trích lập dự phòng phải thu khó đòi trong khi các khoản nợ phải thu của Công ty trong năm là khá lớn.

+ Công ty chưa trích trước chi phí đề phòng những thiệt hại trong kinh doanh để tránh được tình thế bị động khi có sự cố xảy ra và không gây khó khăn cho tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Trên cơ sở phân tích và thấy được các ưu, nhược điểm trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông như trên, đề tài đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý như sau:

- Kiến nghị Công ty sử dụng sổ Chi phí sản xuất kinh doanh vào công tác hạch toán để hoàn thiện hơn hệ thống sổ sách của công ty.

- Kiến nghị Công ty tiến hành thực hiện công tác phân tích chi phí nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh.

- Kiến nghị Công ty áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán tùy thuộc thời gian thu hồi các khoản nợ cũng như mức lãi suất trên thị trường tại từng thời điểm.

- Kiến nghị Công ty trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

- Kiến nghị Công ty trích trước chi phí đề phòng những thiệt hại trong kinh doanh.

Phòng QLKH&ĐTSĐH