Hoàn thiện CT - KT doanh thu, chi phí và XĐ KQ KD nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí KD tại Cty Cổ phần Đầu tư TM và XD Minh Vũ
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện CT - KT doanh thu, chi phí và XĐ KQ KD nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí KD tại Cty Cổ phần Đầu tư TM và XD Minh Vũ
Trần Hữu Trung


Không thể phủ nhận rằng thị trường kinh doanh hiện nay đang ngày một mở rộng hơn, cùng với cơ chế quản lý kinh doanh đổi mới theo yêu cầu cạnh tranh, một mặt mang lại những lợi ích dài hạn giúp các doanh nghiệp phát triển, mặt khác sẽ là thách thức không nhỏ đối với khả năng của doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải tổ chức lại cơ cấu sản xuất, chuyển dịch đầu tư và điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với những biến động của môi trường kinh doanh.

Mặt khác, xây dựng tổ chức công tác hạch toán kế toán khoa học hợp lý là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc ra quyết định chỉ đạo, điều hành kinh doanh có hiệu quả. Công tác kế toán nói chung, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở các doanh nghiệp đã được hoàn thiện dần song mới chỉ đáp ứng được yêu cầu quản lý ở các doanh nghiệp với mức hạn chế. Như vậy yêu cầu về hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng là mục tiêu luôn được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu.

 Đứng trước tình hình kinh tế hiện tại của đất nước nói chung và của công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Minh Vũ nói riêng, qua thời gian thực tập và tìm hiểu tại công ty chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ”.

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Thúy, Sinh viên lớp: QT1301K

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lê Thị Nam Phương

 Mục đích nghiên cứu của đề tài:

- Hệ thống hóa lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

- Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty.

Phương pháp nghiên cứu

Trong bài nghiên cứu sử dụng các phương pháp sau :

- Phương pháp quan sát, tổng hợp.

- Phương pháp so sánh

- Phương pháp chuyên gia

- Phương pháp nghiên cứu và kế thừa thành tựu

Và các kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản sử dụng trong kế toán quản trị như : thiết kế thông tin dưới dạng so sánh được, phân loại chi phí đáp ứng các mục tiêu cụ thể, trình bày thông tin dưới dạng phương trình, mô hình và đồ thị.

Kết quả đạt được

Về mặt lý luận: hệ thống hóa được những lý luận liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo chế độ kế toán hiện hành.

Về mặt thực tế: trên cơ sở những lý luận, đề tài đã mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ trong một kỳ kế toán của năm 2012 theo chế độ kế toán hiện hành và từ đó thấy được những ưu điểm trong công tác kế toán tại đơn vị như sau:

+ Về tổ chức bộ máy kế toán: bộ máy kế toán được tổ chức một cách hệ thống, có kế hoạch và sự phối hợp chặt chẽ, hoạt động liên tục đảm bảo cung cấp các thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và phục vụ cho công tác quản lý của Công ty.

+ Về hệ thống chứng từ kế toán: xây dựng hệ thống chứng từ, tài khoản được vận dụng theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

+ Về sổ sách kế toán: các sổ sách kế toán được thực hiện rõ ràng, lưu trữ theo đúng chuẩn mực và quy định của Nhà nước

+ Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ với ưu điểm tránh được việc ghi chép trùng lặp, đảm bảo thông tin kịp thời cho công tác quản lý kinh doanh và tổng hợp số liệu nhanh để lập báo cáo tài chính một cách chính xác.

+ Về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: doanh nghiệp đã gắn lền giữa tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty với những nguyên tắc trong hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi chép đầy đủ, chính xác, chi tiết và đảm bảo nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí. Đồng thời, việc tập hợp các khoản mục doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh luôn được thực hiện kịp thời và chính xác

Tuy nhiên, Công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

- Về bộ máy kế toán và công tác ghi chép sổ sách kế toán.

+ Hiện tại, công ty đang áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. Công ty làm kế toán thủ công và lập chương trình kế toán trên Excel để hỗ trợ làm việc chứ không dùng phần mềm kế toán chuyên dụng nên việc xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh còn chậm và hay sai sót, mất nhiều thời gian, phải lập nhiều sổ, đôi khi đối chiếu còn dẫn đến nhầm lẫn.

+ Khi hạch toán doanh thu, chi phí công ty chỉ lập Sổ Chứng từ - ghi sổ và Sổ Cái cứ không mở sổ theo dõi chi tiết cho các tài khoản, điều này gây khó khăn trong việc theo dõi, quản lý chi phí, kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán.

- Trích lập các khoản dự phòng

Khách hàng của công ty là những khách hàng thường xuyên mua hàng nhiều lần nhưng lại thanh toán chậm. Nợ nhiều dẫn đến tình trạng tồn đọng vốn. Vậy mà công ty chưa tiến hành các khoản dự phòng cho số khách hàng khó đòi và hàng hóa tồn kho (dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho) nên lường trước rủi ro trong kinh doanh. Như vậy đã làm sai nguyên tác thận trọng của kế toán. Điều này dễ gây đột biến chi phí kinh doanh và phản ánh sai lệch kết quả kinh doanh của kỳ đó.

-�Chính sách thu hồi nợ và áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán

Công ty chưa thực sự quan tâm đến chính sách thu hồi nợ, lượng nợ phải thu lớn, gây mất chủ động trong vấn đề sử dụng vốn, vòng quay vốn không được sử dụng hiệu quả, ảnh hưởng lớn đến công ty trong quá trình kinh doanh.

Hiện tại, công ty chưa có chính sách chiết khấu thanh toán cho các khách hàng thanh toán trước hạn,... Điều này dẫn đến khách hàng chậm thanh toán, vòng quay vốn của công ty kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng không nhỏ đến nhỏ đến hoạt động lâu dài và phát triển bền vững mà công ty đã và đang xây dựng.

Với kiến thức đã học cùng với việc tiếp cận thực tế, đề tài nghiên cứu của em đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ như sau :

- Công ty nên áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán, cụ thể là sử dụng hình thức kế toán máy, giúp hạch toán nhanh, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Công ty nên lập các Sổ chi tiết để tiện theo dõi cho các khoản chi phí, đồng thời cũng nắm rõ được tình hình phát sinh, tăng giảm của từng loại chi phí, từ đó, giúp cho ban lãnh đạo công ty có những giải pháp quản lý chi phí một cách chính xác, có hiệu quả hơn.

 - Mặt khác, công ty nên sử dụng chiết khấu thanh toán đối với công tác bán hàng, điều này không những giúp thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa mà còn giúp thu hồi vốn nhanh chóng, rút ngắn vòng quay vốn để tái sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng và giảm mức tối đa tổn thất về các khoản phải thu khó đòi, hạn chế những đột biến về kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán, công ty phải tính toán số nợ có khả năng khó đòi trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ hạch toán nên trích lập các khoản dự phòng cần thiết. giúp công ty đánh giá được khả năng tính toán của khách hàng, đảm bảo sự phù hợp giữa doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ, giúp cho tình hình tài chính của công ty không bị biến động khi phát sinh các khoản nợ không đòi được

Phòng QLKH