Hoàn thiện công tác lập, phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện công tác lập, phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu
Trần Hữu Trung


Các nhà quản trị doanh nghiệp hàng ngày phải đưa ra các quyết định quản lý dựa trên các thông tin tài chính của công ty. Các thông tin này chủ yếu nằm trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh. Tuy nhiên tại công ty Cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu chưa tiến hành phân tích Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh do đó chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin cho các nhà quản trị.

Đề tài này được thực hiện nhằm: Hệ thống hóa những lý luận trong công tác lập, phân tích Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp; Mô tả thực tế công tác lập, phân tích Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập, phân tích Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty.

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Bích Ngọc – Lớp QT1206K

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hòa Thị Thanh Hương – Khoa QTKD

Đề tài sử dụng các phương pháp: Phương pháp tổng hợp cân đối; phương pháp so sánh; phương pháp tỷ lệ; phương pháp điều tra, phỏng vấn chuyên gia; phương pháp nghiên cứu tài liệu, kế thừa thành tựu.

Kết quả nghiên cứu

Về mặt lý luận: 

Đề tài đã hệ thống hóa được lý luận chung về Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

Về mặt thực tiễn:

Đề tài đã phản ánh thực trạng công tác lập, phân tích Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu.

Đề tài đã đánh giá được những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác lập, phân tích Bảng CĐKT và BCKQKD nói riêng tại công ty Cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu. Từ đó, đề tài đã đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập, phân tích Bảng Cân đối kế toán và Báo caó kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu như sau:

Công ty nên áp dụng thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2009 vào công tác lập Bảng Cân đối kế toán.

Công ty nên định kỳ tiến hành phân tích Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết qủa kinh doanh.

Công ty nên tăng cường công tác thu hồi công nợ.

Ứng dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán.

Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học