Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Minh Hưng
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Minh Hưng
Trần Hữu Trung


Đề tài đã mô tả và phản ánh thực trạng công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Minh Hưng và đưa ra được một số ý kiến hoàn thiện công tác lập đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty.

Chủ nhiệm đề tài: Dương Thị Thu Trà – Lớp QT1201K

Giảng viên hướng dẫn: ThS Hòa Thị Thanh Hương – Khoa QTKD

Đề tài đã sử dụng các phương pháp: phương pháp tổng hợp cân đối; phương pháp so sánh; phương pháp tỷ lệ; phương pháp nghiên cứu tài liệu và tham khảo ý kiến chuyên gia

Kết quả nghiên cứu :

Về mặt lý luận:

Hệ thống hóa được những lý luận chung về công tác lập Bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

Hệ thống hóa lý luận về công tác đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp: đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp; đọc và phân tích tình hình nguồn tài trợ của doanh nghiệp; tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Về mặt thực tiễn:

Đề tài đã phản ánh được thực trạng công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Minh Hưng: từ đó tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này tại Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Minh Hưng.

Ý kiến thứ nhất: về hoàn thiện công tác lập Bảng cân đối kế toán năm tại Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Minh Hưng.

Ý kiến thứ hai: về lập Bảng cân đối kế toán giữa niên độ dạng đầy đủ tại Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Minh Hưng.

Ý kiến thứ ba: về hoàn thiện công tác đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Minh Hưng.

Ý kiến thứ tư: về tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt là khoản phải thu của khách hàng.

Ý kiến thứ năm: Về việc lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT được khấu trừ.

Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học