Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Bê tông và phát triển hạ tầng Hải Phòng
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Bê tông và phát triển hạ tầng Hải Phòng
Trần Hữu Trung


Nội dung đề tài nghiên cứu khoa học: “Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Bê tông và phát triển hạ tầng Hải Phòng”

Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Thị Minh Tuyết – QT 1101K

GVHD: ThS. Hòa Thị Thanh Hương – Khoa QTKD

Với nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ như hiện nay, kế toán đã trở thành công cụ quản ký kinh tế đặc biệt quan trọng. Bằng hệ thống các phương pháp khoa học của mình, kế toán đã giúp cho nhà quản trị thấy được bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác.

Để có được nguồn thông tin quan trọng phục vụ việc ra các quyết định kinh tế, doanh nghiệp cần tiến hành đọc và phân tích báo cáo tài chính mà chủ yếu là bảng cân đối kế toán. Bởi lẽ, bảng cân đối kế toán cho thấy những đánh giá tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn và triển vọng kinh tế của đơn vị. Chính vì vậy, việc lập và trình bày bảng cân đối kế toán trung thực và khách quan sẽ là điều kiện tiên quyết để thực hiện việc đọc và phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp một cách chính xác.

Qua quá trình thực tập tại công ty cổ phần Bê tông và phát triển hạ tầng Hải Phòng, nhận thấy công tác lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán tại đơn vị còn nhiều hạn chế, đặc biệt là việc công ty chưa tiến hành việc đọc và phân tích bảng cân đối kế toán. Cộng thêm với việc nhận thức được tầm quan trọng của bảng cân đối kế toán, tác giả đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Bê tông và phát triển hạ tầng Hải Phòng” để nghiên cứu, nhằm hệ thống hóa được lý luận vào thực tiễn và góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán này tại đơn vị.

Các phương pháp nghiên cứu sau đây đã được tác giả sử dụng trong nghiên cứu của mình:

Các phương pháp đã được sử dụng trong bài để nghiên cứu:

-Phương pháp so sánh.

-Phương pháp cân đối.

-Phương pháp tỷ lệ.

-Hỏi ý kiến chuyên gia.

Qua nghiên cứu, đề tài đã khái quát được một số vấn đề sau:

Về mặt lý luận: Đề tài đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp: hệ thống các báo cáo tài chính; yêu cầu, nguyên tắc lập và đọc báo cáo tài chính; quy trình và phương pháp lập bảng cân đối kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính cũng như phương pháp đọc và phân tích bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp.

Về mặt thực tiễn: Đề tài đã phản ánh được thực trạng công tác lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Bê tông và phát triển hạ tầng Hải Phòng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Thực tiễn cho thấy, bên cạnh những ưu điểm, công ty còn gặp những hạn chế như số lượng nhân viên kế toán của công ty còn ít, khó đáp ứng được khối lượng công việc ngày càng nhiều của công ty. Đặc biệt là việc công ty chưa thực hiện việc đọc và phân tích bảng cân đối kế toán. Tồn tại này sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Trên cơ sở tìm hiểu thực tiễn, đề xuất một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Bê tông và phát triển hạ tầng Hải Phòng như sau:

Công ty nên thực hiện việc đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán

Qua đọc và phân tích bảng cân đối kế toán năm 2010 của công ty nhận thấy tình hình tài chính của công ty là chưa tốt. “Tài sản ngắn hạn” chiếm tỷ trọng rất cao, tới 90,33% tổng vốn. “Nợ phải trả” chiếm tới 85,03% trong tổng nguồn vốn . Khả năng thanh toán nhanh các khoản nợ đến hạn của công ty đang ở mức rất thấp (0.033 lần). Cho thấy mức độ phụ thuộc về mặt tài chính của công ty ngày càng tăng và đang ở mức cao và công ty chưa làm tốt công tác thu hồi công nợ.

Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ trong những năm tới.

Một số biện pháp :

- Công ty cần tăng cường công tác nghiệm thu hoàn thành quyết toán các công trình, hạng mục thi công đã hoàn thành.

- Phải thường xuyên đôn đốc khách hàng, chủ thầu thanh toán cho mình.

- Trước khi tham gia đấu thầu công trình, cần xem xét kỹ lưỡng năng lực tài chính của các chủ thầu.

- Nghiên cứu và thực hiện một số chính sách chiết khấu thanh toán linh hoạt đối với các chủ thầu.

Công ty nên cơ cấu lại tỷ trọng vốn và nguồn vốn.

Một số biện pháp :

-Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định

-Tăng cường công tác thu hồi các khoản nợ ngắn hạn từ chủ thầu

-Tìm kiếm nguồn đầu tư từ các cổ đông

Công ty nên ứng dụng phần mềm kế toán vào hạch toán.

Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán MISA.SME.NET 2010. Bởi đây là phần mềm có thể sử dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cũng là phần mềm phổ biến thường được đưa vào nội dung giảng dạy tại các trường đại học hay các trung tâm kế toán. Hơn nữa phiên bản mới cho phép công ty có thể tiến hành in hóa đơn, phù hợp quy định của Bộ Tài chính.

Phòng QLKH&CGCN