Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán tại Chi nhánh công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán tại Chi nhánh công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng
Trần Hữu Trung


Phân tích Báo cáo tài chính mà cụ thể là phân tích Bảng cân đối kế toán là một công cụ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá tình hình tài chính, rủi ro và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong quá khứ và hiện tại từ đó giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định quản lý, kinh doanh một cách chính xác. Đề tài: Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán tại Chi nhánh công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng” được thực hiện với các mục đích: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán;Mô tả thực tế công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty.

Chủ nhiệm đề tài: SV Vi Thị Kim Huệ - Lớp QT 1204K

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Hòa Thị Thanh Hương – Khoa QTKD

Phương pháp nghiên cứu.

Đề tài sử dụng các phương pháp: Phương pháp tổng hợp cân đối; phương pháp so sánh; phương pháp tỷ lệ; phương pháp nghiên cứu tài liệu và tham khảo ý kiến chuyên gia…

Kết quả nghiên cứu :

Về mặt lý luận: 

Đề tài đã hệ thống hóa được công tác lập BCĐKT, có sửa đổi bổ sung theo thông tư 244/2009/TT-BTC của Bộ tài chính; hệ thống hóa các phương pháp và nội dung đọc, phân tích BCĐKT.

Về mặt thực tiễn:

Đề tài đã phản ánh được thực trạng công tác lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán tại Chi nhánh công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại đây:

Chi nhánh Công ty nên cập nhật, vận dụng Thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31/12/209 của Bộ Tài chính trong công tác lập Bảng cân đối kế toán.

Chi nhánh Công ty nên tổ chức công tác đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm đánh giá khái quát tình hình tài chính của Chi nhánh Công ty, trên cơ sở đó có cái nhìn đúng đắn và khách quan hơn với những biến động về tình hình tài sản cũng như nguồn vốn của Chi nhánh Công ty.

Chi nhánh Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán

Qua kết quả phân tích cho thấy công tác thu hồi nợ của Chi nhánh chưa thực sự hiệu quả từ đó tác giả đã kiến nghị chi nhánh nên tăng cường hơn nữa công tác thu hồi nợ

Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học