Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Cty CP CN Tàu thủy Đông Á
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Cty CP CN Tàu thủy Đông Á
Trần Hữu Trung


Phân tích Bảng cân đối kế toán là một công cụ giúp các nhà quản lý đánh giá tình hình tài chính, rủi ro và hoạt động của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại từ đó giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định quản lý đúng đắn.

Đề tài “Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á” được thực hiện với nội dung nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán trong các doanh nghiệp; Mô tả thực tế công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác lập, đọc và Phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại công ty.

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Huyền – QT1307K

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hòa Thị Thanh Hương – Khoa QTKD

Đề tài sử dụng các phương pháp: Phương pháp tổng hợp cân đối, phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, phương pháp điều tra, hỏi ý kiến chuyên gia, phương pháp nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực tế.

Kết quả nghiên cứu:

Về mặt lý luận:

- Đề tài đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập, đọc và phân tích BCĐKT tại Doanh nghiệp;

- Đã cập nhật sửa đổi BCĐKT theo thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2009 của BTC về "Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp".

Về mặt thực tiễn:

- Đề tài đã phản ánh được thực trạng công tác lập, đọc và phân tích BCĐKT tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á:

+ Đã phản ánh các bước lập BCĐKT tại Công ty theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006;

+ Công ty chưa tiến hành sửa đổi BCĐKT theo đúng Thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2009;

+ Công ty chưa tiến hành đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán.

- Đánh giá được ưu, nhược điểm trong công tác kế toán nói chung và công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng tại Công ty.

- Đề tài đã đưa ra một số biện pháp hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á như:

+ Ý kiến thứ nhất: Công ty cần lập Bảng cân đối kế toán sửa đổi theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và thông tư 244 TT-BTC ngày 31/12/2009;

+ Ý kiến thứ hai: Công ty nên định kỳ tiến hành đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán để có cơ sở khoa họccho các quyết định quản lý tài chính, tài sản của công ty có hiệu quả hơn;

+ Ý kiến thứ 3: Công ty nên tiến hành trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để có nguồn khen thưởng, chăm lo đời sống người lao động qua đó người lao động gắn bó với công ty hơn;

+ Ý kiến thứ 4: Công ty nên tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt là khoản phải thu khách hàng nhằm quản lý tốt hơn tài sản nằm trong khâu thanh toán của công ty.

Phòng QLKH&ĐTSĐH