Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại công ty TNHH Vân Long
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại công ty TNHH Vân Long
Trần Hữu Trung


Phân tích Báo cáo tài chính mà cụ thể phân tích Bảng cân đối kế toán là một công cụ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá tình hình tài chính, rủi ro và hoạt động của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại từ đó giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định quản lý, kinh doanh một cách chính xác.

Đề tài “Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại công ty TNHH Vân Long” được thực hiện với mục đích: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán trong các doanh nghiệp; Mô tả thực tế công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vân Long; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác lập, đọc và Phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại công ty.

Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Lan Anh – Lớp QT1305K

Giảng viên hướng dẫn: ThS Hòa Thị Thanh Hương – Khoa QTKD

Đề tài sử dụng các phương pháp: Phương pháp tổng hợp cân đối, phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, phương pháp điều tra hỏi ý kiến chuyên gia…

Kết quả nghiên cứu:

Về mặt lý luận:

- Đề tài đã hệ thống hóa được những lý luận cơ bản về công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Doanh nghiệp

- Cập nhật sửa đổi Bảng cân đối kế toán theo thông tư 244/2009/ TT-BTC ban hành ngày 31/12/2009 của BTC về “ Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp”

Về mặt thực tiễn

- Đề tài đã phản ánh được thực trạng công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vân Long:

+ Mô tả các bước lập BCĐKT tại Công ty theo mẫu BCĐKT của Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006;

+ Tuy nhiên Công ty chưa tiến hành sửa đổi BCĐKT theo đúng Thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2009;

+ Công ty chưa tiến hành đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán.

- Đề tài đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung, công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng tại Công ty.

- Đề tài đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại công ty TNHH Vân Long:

+ Ý kiến thứ nhất: Công ty cần lập Bảng cân đối kế toán sửa đổi theo thông tư 244/ 2009/ TT-BTC ngày 31/12/2009;

+ Ý kiến thứ hai: Công ty cần tăng cường và nâng cao trình độ cán bộ có khả năng đọc và phân tích HĐKD;

+ Ý kiến thứ ba: Công ty nên định kỳ tiến hành đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty. Trên cơ sở đó có cái nhìn đúng đắn và khách quan hơn những biến động về tài sản cũng như nguồn vốn nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại công ty.

+ Ý kiến thứ tư: Qua kết quả phân tích cho thấy công tác thu hồi nợ của công ty chưa thực sựu hiệu quả từ đó tác giả đã kiến nghị Công ty nên tăng cường công tác thu hồi nợ đọng nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản (vốn kinh doanh) của công ty.

Phòng QLKH&ĐTSĐH